Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
на Кмет на община, общински съветници, кметове на кметства и общински служители

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ - Кмет на община и Кметове на кметства
Изтегли
Айхан Мустафов Хашимов - Кмет на Община Лозница
Осман Салиев Гьочев - Кмет на с.Ловско
Фатме Салиева Салимова -Кмет на с.Крояч
Шенол Мехмедов Етемов - Кмет на с.Синя вода
Ремзи Неджибов Мухаремов - Кмет на с.Манастирско
Мейнур Шефкед Али - Кмет на с.Бели Лом
Али Ахмедов Дживгов - Кмет на с.Сейдол
Весиле Касим Муса - Кмет на с.Градина
Мехмед Ферединов Кьоров - Кмет на с.Манастирци
Неделчо Иванов Неделчев - Кмет на с.Тръбач
Ахмед Ибрямов Ахмедов - Кмет на с.Веселина
Алтан Хюсеинов Хюсеинов - Кмет на с.Гороцвет
Айтен Якубова Исмаилова - Кмет на с.Трапище
Атче Алиева Исмаилова - Кмет на с.Чудомир
Ерол Фикрет Тахсин - Кмет на с.Каменар
Алдин Миранов Христофоров - Кмет на с.Студенец
 
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ - общински съветници
Декларации по чл.12 т.2 от ЗПУКИ - общински служители
Декларации по чл.12 т.1 от ЗПУКИ - общински служители
Декларации по чл.35 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ - общински служители
Декларации по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ - Кметове на кметства
Декларации по чл.35 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ - общински съветници
Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
на Кмет на община, общински съветници, кметове на кметства и общински служители
- 2019 г.
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ - Кмет на община и Кметове на кметства
Декларации по чл.12 т.1 от ЗПУКИ - общински служители
Декларации по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ - Кметове на кметства
Декларации по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ - Кметски наместници