Публична покана № 1 

Публична покана за възлагане на услуга:  „Инвестиционно консултиране за изготвяне на проект за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на община Лозница - Целеви прием „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове, строителство на нови пътища и реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения”

Валидна до : Изтекла 

Покана

Образци

_______________________________________________________________________________________

Публична покана № 2

Публична покана за възлагане на услуга:  „Инвестиционно консултиране за изготвяне на проект за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на община Лозница - Целеви прием „Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.)”

Валидна до : Изтекла 

Покана

Образци
_______________________________________________________________________________________

Публична покана № 3

           ЗА УЧАСТИЕ В  ПРОЦЕДУРА  ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ    ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  ОУ „ВИДЕЛИНА „ село Сейдол, община Лозница “

Валидна до : Изтекла
            Покана
            Документация

_______________________________________________________________________________________

Публична покана № 4

Наименование : Избор на финансова институция за предоставяне на кредит , за рефинансиране на съществуващ банков кредит – овърдрафт.

Валидна до: Изтекла

Покана
Документация

_______________________________________________________________________________________

Публична покана № 5

Наименование : Публична покана за доставка на употребяван товаропътнически микробус за нуждите на Община Лозница.

Валидна до: Изтекла

Покана
Документация

____________________________________________________________________

Публична покана № 6

Предмет : Доставка на употребяван пътнически микробус за нуждите на Община Лозница.

Валидна до: Изтекла

Покана
Документация

____________________________________________________________________

Публична покана № 7

Предмет : " Рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Лозница "

Валидна до: Изтекла

Покана
Документация

____________________________________________________________________

Публична покана № 8

Предмет : " Доставка на употребяван високо проходим автомобил за нуждите на Община Лозница "

Валидна до: Изтекла

Покана
Документация

____________________________________________________________________

Публична покана № 9

Предмет : " Рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Лозница "

Валидна до: Изтекла

Покана
Документация

____________________________________________________________________

Публична покана № 10

Предмет :  „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и фиксирана телефонна услуга за нуждите на Община Лозница”

Валидна до: Изтекла

Покана
Документация

____________________________________________________________________

Публична покана № 11

Предмет :  „Изготвяне на технически проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Лозница”

Валидна до: Изтекла

Покана
Документация

____________________________________________________________________

Публична покана № 12

Предмет :  „Разработване  и обществено консултиране на План за развитие на Община Лозница 2014-2020 г. с две обособени позиции: Обособена позиция 1: “Разработване на план за развитие на Община Лозница 2014-2020 г.” и Обособена позиция 2: Обществено консултиране на ОПР, в изпълнение на проект „ПОДГОТОВКА НА  ОБЩИНА  ЛОЗНИЦА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020”, финансиран по договор зB0 безвъзмездна финансова помощ № 13-13-22/13.11.2013 бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07; Приоритетна ос І „Добро управление” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Валидна до: Изтекла

Покана
Документация

__________________________________________________________________

Публична покана № 13

Предмет : Избор на изпълнител за изготвяне на Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции на община Лозница иИзготвяне на Предварителна оценка на План за развитие на на Община Лозница 2014-2020 г. с две обособени позиции:Обособена позиция 1: Проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции на община Лозницаи Обособена позиция 2 : Изготвяне на Предварителна оценка на План за развитие на на Община Лозница 2014-2020 г.,в изпълнение на проект „ПОДГОТОВКА НА  ОБЩИНА  ЛОЗНИЦА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-22/13.11.2013 бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07; Приоритетна ос І „Добро управление” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Валидна до: Изтекла

Покана
Документация

__________________________________________________________________

Публична покана № 14

Предмет : Доставка и монтаж на климатици за НЧ "Пробуда" гр. Лозница

Валидна до: Изтекла

Покана
Документация