Процедура № 1 

Открита процедура с предмет : “Избор на консултант за управление и отчитане на дейностите по „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТЕН И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос

Образец

______________________________________________________

Процедура № 2 

Открита процедура с предмет: « Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект «Рехабилитация на общински пътища и водоснабдителна мрежа в община Лозница, област Разград » финансирана по ДБФП № 17/321/01319 от 21.11.2012г.Мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013 г.” 

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

 Решение за промяна
______________________________________________________

Процедура № 3  

Открита процедура с предмет:«Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и модернизация на спортен и младежки център и изграждане на спортни площадки на територията на Община Лозница””,финансирана по ДБФП № 17/321/01352 от 27.11.2012г. Мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013 г.”

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

______________________________________________________

Процедура № 4  

Предмет: «Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Лозница, обл.Разград по подобекти :

1.Път RAZ2083 / III – 206, Пороище – Студенец / - Градина - / II – 49 /, от км.0+000 до км. 6+700;

2. Път RAZ1092 / RAZ1088/Лозница-Манастирци-Граница общ.(Лозница-Търговище), от км. 0+000 до км. 6+400;

3. Път RAZ3093/ RAZ 2116, Островче – Сейдол / - м. Тюлбето, от км. 0+000 до км. 1+700.”

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

______________________________________________________

Процедура № 5  

Предмет: « „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Лозница, обл.Разград по подобекти :

1.Път RAZ2083 / III – 206, Пороище – Студенец / - Градина - / II – 49 /, от км.0+000 до км. 6+700;

2. Път RAZ1092 / RAZ1088/Лозница-Манастирци-Граница общ.(Лозница-Търговище), от км. 0+000 до км. 6+400;

3. Път RAZ3093/ RAZ 2116, Островче – Сейдол / - м. Тюлбето, от км. 0+000 до км. 1+700.”

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

______________________________________________________

Процедура № 6  

Предмет: „Изпълнение на СМР на територията на община Лозница по подобекти :

1. Повишаване на енергийна ефективност на ОУ ”Свети, свети Кирил и Методий” с. Трапище

2. Изграждане на център за настаняване от семеен тип в с.Крояч

3. Изграждане на спортна площадка в с.Градина

4. Изграждане на спортна площадка в с.Студенец

5. Изграждане на спортна площадка в с.Манастирци”

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

Технически проекти за Спортни площадки

 Технически проект за училище Трапище

Технически проект за ЦНСТ Крояч

Отговор на въпрос

______________________________________________________

Процедура № 7  

Предмет: «Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Изпълнение на СМР на територията на община Лозница по подобекти :


1. Повишаване на енергийна ефективност на ОУ ”Свети, свети Кирил и Методий” с. Трапище;


2. Изграждане на център за настаняване от семеен тип в с.Крояч;


3. Изграждане на спортна площадка в с.Градина;


4. Изграждане на спортна площадка в с.Студенец;


5. Изграждане на спортна площадка в с.Манастирци

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

______________________________________________________

Процедура № 8  

Предмет : „Рехабилитация на 6400м общински пътища на територията на община Лозница, обл.Разград  по  подобекти :

1.Път RAZ1088 /ІІ-49,Трапище-Разград/-Синя вода-Лозница-Вилна зона от км. 1+190 до км. 3+190;

2. Път RAZ1089/ІІ-49,Трапище-Разград/-Сейдол-Граница общ.(Лозница-Търговище), от км. 0+000 до км. 4+400.

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

______________________________________________________

Процедура № 9  

Предмет: „Ремонт на втори етаж в ОУ „Иван Вазов” с.Веселина, община Лозница”

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

______________________________________________________

Процедура № 10  

Предмет : „Доставка чрез покупка на нов пътнически микробус, за нуждите на Община Лозница „

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

Образец на оферта

______________________________________________________

Процедура № 11  

Предмет Изпълнение на СМР по проект: по Обособена позиция 1: „Подобряване достъпа до основни услуги на населението на община Лозница, чрез реконструкция на общински пътища“, Обособена позиция 2: „Подобряване достъпа до основни услуги на населението на община Лозница, чрез рехабилитация на водоснабдителни мрежи”  и Обособена позиция 3: „Реконструкция и ремонт на читалища на територията на община Лозница“

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

______________________________________________________

Процедура № 12  

Предмет „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР по проекти: „Подобряване достъпа до основни услуги на населението на община Лозница, чрез реконструкция на общински пътища и рехабилитация на водоснабдителни мрежи“ и „Реконструкция и ремонт на читалища на територията на община Лозница“

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

Решение за прекратяване

______________________________________________________

Процедура № 13

Предмет :  „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги, свързани с управлението на проекти: „Подобряване достъпа до основни услуги на населението на община Лозница, чрез реконструкция на общински пътища и рехабилитация на водоснабдителни мрежи по договор 17/ 321/ 01497 от 12.12.2013 г.“ и „Реконструкция и ремонт на читалища на територията на община Лозница по договор 17/ 322/01096 от 14.12.2013 г. 

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

Решение за прекратяване

______________________________________________________

Процедура № 14

Предмет  „Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа гр.Лозница, обл.Разград”

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

Технически проекти

______________________________________________________

Процедура № 15

Предмет  «Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Подобряване достъпа до основни услуги на населението на община Лозница, чрез реконструкция на общински пътища и рехабилитация на водоснабдителни мрежи"  »

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

Отговор на запитване

Протокол №1

Протокол №2

______________________________________________________

Процедура № 16

Предмет  «Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и ремонт на читалища на територията на община Лозница""

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

Отговор на запитване

Приложение №1 към отговор на запитване

Протокол №1

Протокол №2

______________________________________________________

Процедура № 17

Предмет „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Подобряване достъпа до основни услуги на населението на община Лозница, чрез реконструкция на общински пътища и рехабилитация на водоснабдителни мрежи"

Статус: Отворена

Обявление

Решение

Документация

Отговор на запитване

Отговор на запитване

Отговор на запитване

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Решение за прекратяване (Публикувано на 08.12.2014г. )

Протокол от подновена дейност

______________________________________________________

Процедура № 18

Предмет :  „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Реконструкция и ремонт на читалища на територията на община Лозница" 

Статус: Отворена

Обявление

Решение

Документация

Отговор на запитване

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Решение за прекратяване (Публикувано на 08.12.2014г. )

Протокол от подновена дейност №1

Протокол от подновена дейност №2

Решение за класиране

Протокол

Решение

______________________________________________________

Процедура № 19

Предмет :  „Упражняване на независим строителен  надзор при изпълнение на СМР по проект        „ Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа в гр.Лозница „ 

Статус: Затворена

Покана

Решение

______________________________________________________

Процедура № 20

Предмет : „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА"

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

Отговор на запитване

Съобщение от 11.11.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 1 от 11.11.2014 г.

______________________________________________________

Процедура № 21

Предмет : „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Реконструкция и ремонт на читалища на територията на община Лозница "

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

Решение за прекратяване

______________________________________________________

Процедура № 22

Предмет : „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Подобряване достъпа до основни услуги на населението на община Лозница, чрез реконструкция на общински пътища и рехабилитация на водоснабдителни мрежи"

Статус: Затворена

Обявление

Решение

Документация

Решение за прекратяване