Меню

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


27.03.2021
Разрешение за строеж N.7/25.03.2021 г. - Навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ПИ 39949.58.187, с.Крояч, Община Лозница


27.03.2021
Разрешение за строеж N.6/16.03.2021 г. - Малка фотоволтаична централа, УПИ II-733, кв.67, ул."Георги Бенковски" 12, гр.Лозница


16.02.2021
Разрешение за строеж N.5/05.02.2021 г. - Многофункционален комплекс - Промяна предназначението на съществуващи помещения на втори етаж на сграда 1 и сграда 2, Стопански двор гр.Лозница

28.01.2021
Разрешение за строеж N.4/26.01.2021 г. - Реновиране на дворно пространство на ПГВМЗ "Ал.Стамболийски" гр.Лозница


25.01.2021На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщаваме, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Газопроводно отклонение „Търговище" – DN250, РN 5.4 МРа" на територията на област Разград, община Лозница и област Търговище, община Търговище. Проектът за ПУП-ПП е изложен в сградата на Община Лозница, ул. „Васил Левски" № 6.  На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Лозница в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник" 07/03/2019 г.


ЗАПОВЕД № 150/ 06.08.2019 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (обявена на 09.08.2019)
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР.93 ОТ 26.11.2019 г. е публикувано Решение № 439 от 25.10.2019г. на Общински съвет - Лозница, за одобрен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ № I-101 по предходен план 000101 в землището на с. Трапище с предназначение "За възстановяване и рекултивация. Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от обнародването в "Държавен вестник", чрез Общинския съвет пред Административен съд - Разград.
____________________________________________________________________________


СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ,

че е стартирана процедура за учредяването на сервитутни права по Закона за енергетика за обект  „РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ /МАГИСТРАЛЕН/ ГАЗОПРОВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА ГРАНИЦА“.

Трасето преминава през територията на община ЛОЗНИЦА и засяга поземлени имоти – земеделски земи в землища на селата БЕЛИ ЛОМ, ГОРОЦВЕТ, МАНАСТИРСКО, СЕЙДОЛ, СИНЯ ВОДА, СТУДЕНЕЦ.

На основание чл. 210, ал. 1 от ЗУТ е назначена комисия, която да определи размера и изплащането на обезщетенията, които собствениците на засегнати имоти – частна, държавна и общинска собственост следва да получат.

Документацията за частично прилагане на ПУП и регистъра на засегнатите имоти за територията на община Лозница са на разположение за запознаване от заинтересованите лица в стая № 310 на Общинска администрация – Лозница, град Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6.

13 март 2019 година, град Лозница____________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64 от Закона за енергетиката,

във връзка с чл. 210 от Закона за устройство на територията

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ,

че във връзка със стартираната процедура за учредяването на сервитутни права по Закона за енергетика за обект  „РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ /МАГИСТРАЛЕН/ ГАЗОПРОВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА ГРАНИЦА“, преминаващ през територията на община ЛОЗНИЦА и засягащ поземлени имоти – земеделски земи в землища на селата БЕЛИ ЛОМ, ГОРОЦВЕТ, МАНАСТИРСКО, СЕЙДОЛ, СИНЯ ВОДА, СТУДЕНЕЦ:

Комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ е  определила размера и изплащането на обезщетенията, които собствениците на засегнати имоти следва да получат. Решението на комисията на основание

чл. 210, ал. 3 от ЗУТ ще бъде съобщено на

заинтересованите собствениците.

Сумата на обезщетението по влязлата в сила оценка се внася по сметка в търговска банка и се изплаща на правоимащите по нареждане на кмета на общината или на упълномощено от него длъжностно лице.

Заинтересованите собственици да се явят в сградата на

Община Лозница, стая № 203 и № 204,

всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа.

При явяване следва да се представят документи за собственост и актуална скица за засегнатия имот в оригинал, както и да се посочи банкова сметка, по която да бъде изплатено полагащото се обезщетение.

При промяна на собствеността на имота, следва да се уведоми Община Лозница.

В случай, че не е посочена банкова сметка, по която да бъде преведено обезщетението, сумата ще бъде депозирана по специално открита от общината сметка в търговска банка.


02 май 2019 година, град Лозница


10.05.2019