Меню

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Политика по управлението

articles: emblema_iso.jpg

Политика по управление на Община Лозница  

Ръководството, в лицето на Кмета на Община Лозница и Председателя на Общинския съвет, официално декларират своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, която да бъде комуникирана, разбрана, прилагана и поддържана от целия персонал в Организацията.

Политиката по управление е насочена към удовлетворяване очакванията на гражданите чрез изпълнението на делегирани държавни  и местни публични услуги по обслужване на населението и осъществяване на местно самоуправление в областта на образование, култура, социални дейности, административно, правно, информационно обслужване на физически и юридически лица, териториално-селищно устройство, финансово – стопанска дейност и управление на собствеността. За ефективното провеждане на Политиката по управление, Ръководството определя  следните основни цели:

§     Подобряване на работната среда за съответствие с идентифицираните значими рискове по ЗБУТ, изпълнение на действащите изисквания на българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, осигуряване на безопасни  и здравословни условия на труд при административното обслужване на физически и юридически лица;

§       Изпълнение на Решенията на Общински Съвет и националните мерки за осъществяване на реформа в администрацията;

§       Недопускане на просрочване на законовите срокове в изпълнение на служебни преписки по административно обслужване на физически и юридически лица;

§     Привличане на допълнителни ресурси от национални и международни програми и фондове за осигуряване икономическия и културния просперитет на Община Лозница;

§     Повишаване ефикасността на системата за информационно управление на процесите с цел повишаване на възможностите за събиране и анализ на данните;

§     Поддържане и стремеж към непрекъснато усъвършенстване  качеството на предоставяните  от Организацията административни услуги на физически и юридически лица;

§     Оптимизиране на административния процес – адекватност, целесъобразност, надеждност, съзнание за качество според изискванията на клиентите;

§     Системно обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа, спазване изискванията за осигуряване на безопасност на трудовия процес и опазване на околната среда;

§      Съблюдаване изискванията на българското законодателство по  отношение предпазването на околната среда и управлението на определените значими аспекти;

§      Контрол и намаляване на вредните въздействия върху околната среда и здравето на работещите при осъществяване дейностите на Организацията;

§Постоянно информиране на работещите в общината, доставчиците, клиентите, заинтересованите страни и обществеността за политиката на община Лозница в областта на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда.

            Гаранция за изпълнение на  тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Интегрирана Система за управление, съответстваща на Международните стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. С приемането на съвременния подход в управлението, Кмета на Община Лозница и Председателя на Общинския съвет поемат ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантират необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната Система за управление.

 

Като представители на Ръководството на Община Лозница

 

ДЕКЛАРИРАМЕ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ.

 

    Председател на                                                        Кмет на

Общинския съвет:                                                      Община Лозница:                                                                                             

                            (Ибрахим Ахмедов)                                                    (Айхан Хашимов)                                    

 

Дата 01.03.2009 г.