Меню

-> Община Лозница
-> Администрация
-> Работно време
-> Новини
-> Общ устройствен план на Община Лозница
-> Устройство на територията
-> Дирекция "Финанси и бюджет"
-> Екология
-> ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
-> Концесии
-> Избори 2017 г.
-> Избори 2018 г.
-> Избори 2019 г.
-> Евроизбори 2019 г.
-> Политика по управлението
-> План за развитие 2007-2013
-> Общински план за развитие 2014-2020
-> Профил на купувача
-> Общинска собственост
-> Етажна собственост
-> Публични регистри
-> Заповеди
-> Обяви
-> Проекти
-> План бедствия
-> Достъп до информация
-> Политика за защита на личните данни
-> Социални дейности
-> Стратегия за интегриране на малцинствата
-> Образование и култура
-> Културен календар
-> Фото галерия
-> Търсене
-> Времето днес
-> Проект "Ръка за ръка"
-> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"
-> Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
-> Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
-> План за интегрирано развитие 2021-2027

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Дневен ред


О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 19.11. 2020г. /четвъртък/ от 08:00 ч., 08:30 ч., 09:00 ч., 09:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., в ЦПЛР - ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница. На 25.11.2020 г. /сряда/ от 9,00 часа в ЦПЛР - ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

  1. Полагане на клетва от Общински съветник, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

  2. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов - Председател на Общински съвет Лозница относно: Отмяна на Решение № 102 по Протокол № 21 от 30.10.2020 г. на Общински съвет – Лозница.

  3. Докладна – записка от Севгин Шукри - Кмет на община Лозница относно: Одобряване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 17066.20.15, местност „ЯЛАМУК”, с. Гороцвет, Община Лозница.

  4. Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община Лозница

  5. Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Отдаване под аренда на земеделски земи, представляващи пасища, мери и пасища с храсти за създаване на ниви, трайни насаждения и друга селскостопанска територия, чрез публично оповестен търг и определяне условията на търга.

  6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ИБРАХИМ АХМЕДОВ /п/

Председател на Общински съвет - Лозница