Меню

-> Община Лозница
-> Администрация
-> Работно време
-> Новини
-> Общ устройствен план на Община Лозница
-> Устройство на територията
-> Дирекция "Финанси и бюджет"
-> Екология
-> ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
-> Концесии
-> Избори 2017 г.
-> Избори 2018 г.
-> Избори 2019 г.
-> Евроизбори 2019 г.
-> Политика по управлението
-> План за развитие 2007-2013
-> Общински план за развитие 2014-2020
-> Профил на купувача
-> Общинска собственост
-> Етажна собственост
-> Публични регистри
-> Заповеди
-> Обяви
-> Проекти
-> План бедствия
-> Достъп до информация
-> Политика за защита на личните данни
-> Социални дейности
-> Стратегия за интегриране на малцинствата
-> Образование и култура
-> Културен календар
-> Фото галерия
-> Търсене
-> Времето днес
-> Проект "Ръка за ръка"
-> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"
-> Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
-> Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
-> План за интегрирано развитие 2021-2027

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Дневен ред

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 21 .09. 2020г. /понеделник/ от 08:00 ч., 08:30 ч., 09:00 ч., 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11:30ч. в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница.

На 28.09.2020 г. /понеделник/ от 9,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница относно: Поемането на краткосрочен дълг от Община Лозница.

2. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница относно: Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост в полза на общината по реда на чл.54 от Закон за държавната собственост.

3. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница относно: Осигуряване на собствен принос по одобрен проект на Община Лозница с наименование „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПГВМЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ ГР. ЛОЗНИЦА” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ Процедура: BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

4. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница относно:Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с пълняемост под минималния брой ученици в училищата от община Лозница за учебната 2020/2021 г., утвърждаване на групи в Център за подкрепа за личностно развитие -Общински детски комплекс Лозница и Детска градина „Веселие” гр. Лозница

5. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година.

6. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – зам. кмет на Община Лозница относно: Предоставяне възмездно право на ползване върху имот - общинска частна собственост, находящ се в землището на с. Крояч за устройване на пчелин.

7. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – зам. кмет на Община Лозница относно: Продажба на придаваемото по регулация място с. Сейдол – частна общинска собственост.

8. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – зам. кмет на Община Лозница относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване.

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет - Лозниц