Меню

-> Община Лозница
-> Администрация
-> Работно време
-> Новини
-> Общ устройствен план на Община Лозница
-> Устройство на територията
-> Дирекция "Финанси и бюджет"
-> Екология
-> ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
-> Концесии
-> Избори 2017 г.
-> Избори 2018 г.
-> Избори 2019 г.
-> Евроизбори 2019 г.
-> Политика по управлението
-> План за развитие 2007-2013
-> Общински план за развитие 2014-2020
-> Профил на купувача
-> Общинска собственост
-> Етажна собственост
-> Публични регистри
-> Заповеди
-> Обяви
-> Проекти
-> План бедствия
-> Достъп до информация
-> Политика за защита на личните данни
-> Социални дейности
-> Стратегия за интегриране на малцинствата
-> Образование и култура
-> Културен календар
-> Фото галерия
-> Търсене
-> Времето днес
-> Проект "Ръка за ръка"
-> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"
-> Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
-> Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
-> План за интегрирано развитие 2021-2027

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Дневен ред

16.06.2020

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал.1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 54, ал. 3 от Правилника за организация и дейност на общински съвет град Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2019/2023 година на 22.06.2020г. / понеделник / в Община Лозница, ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общински съвет – Лозница, както следва:

  1. Комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация на общинската собственост от 8:30 ч.
  2. Комисия съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 9.00ч.
  3. Комисия по териториално – селищно устройство, строителство, комунално – битово стопанство, жилищна, евроинтеграционна политика и транспорт от 9.30ч.
  4. Комисия по бюджет, концесии, контрол по цените, местните данъци и такси в общината от 10.00ч.
  5. Комисия по здравеопазване, социална политика, молби, жалби и предложения на гражданите от 10.30ч.
  6. Комисия по образование, култура, туризъм, духовни ценности, физкултура и спорт от 11.00ч.
  7. Комисия по селско, горско, водно стопанство и опазване на околната среда от 11.30ч.

При следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лозница.

2. Предоставяне на общински пасища, мери и ливади чрез публичен търг за стопанска 2020/2021г.

3. Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община Лозница

4.Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград, „Тодювци“ № 47.

5. Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград.

6. Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, представляващ „Дворно място“.

7. Промяна статута на недвижими имоти и вземане на решение за продажба на недвижим имоти, находящ се в гр. Лозница.

8.Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно: Отпускане на еднократни парични помощи.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ /п/ Председател на ОБС - Лозница