Меню

-> Община Лозница
-> Администрация
-> Работно време
-> Новини
-> Общ устройствен план на Община Лозница
-> Устройство на територията
-> Дирекция "Финанси и бюджет"
-> Екология
-> ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
-> Концесии
-> Избори 2017 г.
-> Избори 2018 г.
-> Избори 2019 г.
-> Евроизбори 2019 г.
-> Политика по управлението
-> План за развитие 2007-2013
-> Общински план за развитие 2014-2020
-> Профил на купувача
-> Общинска собственост
-> Етажна собственост
-> Публични регистри
-> Заповеди
-> Обяви
-> Проекти
-> План бедствия
-> Достъп до информация
-> Политика за защита на личните данни
-> Социални дейности
-> Стратегия за интегриране на малцинствата
-> Образование и култура
-> Културен календар
-> Фото галерия
-> Търсене
-> Времето днес
-> Проект "Ръка за ръка"
-> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"
-> Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
-> Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
-> План за интегрирано развитие 2021-2027

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Проектонаредби

 

11.09.2020 - Мотиви и проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лозница17.08.2020 - Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове

15.07.2020 - Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове15.07.2020 - Мотиви и проект на наредба за изменеие и допълнение на наредба № 1 за поддържане хигиената на населените места, опазване на държавната и общинска собственост, осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите и противопожарната охрана на територията на общината


 

 


13.07.2020 - Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове

13.07.2020 - Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове01.07.2020 - Проект и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на Община Лозница11.06.2020 - Проект и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община Лозница.

 
08.06.2020 - Мотиви и проект на наредба за допълнение на наредба №21 за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Лозница30.03.2020 - Мотиви и Проект на Наредба за допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Лозница
30.03.2020 - Мотиви и Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
17.03.2020 - Мотиви и проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за  условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лозница
НАРЕДБА № 2 Ред за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.


Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г.


Допълнение на Наредба № 2


Допълнение на Наредба № 2

Допълнение на Наредба № 2


Допълнение на Наредба № 2

 

Допълнение на Наредба № 2


Допълнение на Наредба № 7

 

Допълнение на Наредба № 1


Наредба 7 за „Определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на Община Лозница” на ОБСНАРЕДБА № 18 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Лозница


Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 г. /публикувана на 14/12/2015 г./


Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лозница


Изменение на правилника за реда и начина на отпускане на еднократна помощ


Промяна на правилника на Общински съвет

 

НАРЕДБА №17 За  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджетМОТИВИ за необходимостта от изменение на Наредба № 17 за  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности

 

 

Мотиви за необходимостта от изменение на Наредба № 7  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница

 

 

 

Мотиви за необходимостта от приемане на Наредба № 19

 

Приложение 1 към чл.2, ал.1

 

Мотиви за приемане на Наредба № 20 за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Лозница

 

Наредба №6 за управление на отпадъците на територията на Община Лозница

 

Изменение и допълнение на Наредба № 1

 

Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г. на територията на Община Лозница  /публикувано на 21/11/2017 г./

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 12


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 17


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 11


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 7

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 2

 

Справка за постъпилите предложения по повод публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 (от 19.02.2018 г.)

 

Справка за постъпилите предложения по повод публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 (от 20.03.2018 г.)

 

 

Актуализация на „Правилник за организация на дейност на Общински съвет гр. Лозница, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019"

 

Справка за постъпилите предложения по повод публикуван проект за изменение и допълнение на Правилника на ОбС - Лозница

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 2

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 7

 

Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. на територията на Община Лозница  /публикувано на 20/11/2018 г./

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 За определяне размера на местните данъци на територията на Община Лозница

 

Мотиви за приемане на Правилник за организация и дейност на общински съвет  град Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2019/2023 година

 

Мотиви и Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на община Лозница

 

Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г. на територията на Община Лозница  /публикувано на 29/11/2019 г./

 

Мотиви и Проект за приемане на Наредба № 4 за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Лозница

 

Мотиви  и Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община Лозница

 

Мотиви и проект на Правилник за устройството и организация на дейността на „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда“

 

Мотиви за приема на Правилник за еднократна помощ - КОРЕКЦИЯ