Меню

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Проектонаредби

26.02.2021 - ПРОЕКТ за изменение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г25.01.2021 - Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове (Наредба за изменение на Наредба №7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница)

 


 

22.01.2021 - Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове (Проект за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за Мандат 2019/2023 година на територията на община Лозница)

 

 


 

23.12.2020 - ПРОЕКТ за изменение на Наредба N.7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лозница

 

 

 


 

 

16.12.2020 - ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за Мандат 2019/2023 година на територията на община Лозница

 

 


 

11.09.2020 - Мотиви и проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лозница17.08.2020 - Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове

15.07.2020 - Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове15.07.2020 - Мотиви и проект на наредба за изменеие и допълнение на наредба № 1 за поддържане хигиената на населените места, опазване на държавната и общинска собственост, осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите и противопожарната охрана на територията на общината


 

 


13.07.2020 - Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове

13.07.2020 - Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове01.07.2020 - Проект и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на Община Лозница11.06.2020 - Проект и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община Лозница.

 
08.06.2020 - Мотиви и проект на наредба за допълнение на наредба №21 за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Лозница30.03.2020 - Мотиви и Проект на Наредба за допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Лозница
30.03.2020 - Мотиви и Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
17.03.2020 - Мотиви и проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за  условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лозница
НАРЕДБА № 2 Ред за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.


Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г.


Допълнение на Наредба № 2


Допълнение на Наредба № 2

Допълнение на Наредба № 2


Допълнение на Наредба № 2

 

Допълнение на Наредба № 2


Допълнение на Наредба № 7

 

Допълнение на Наредба № 1


Наредба 7 за „Определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на Община Лозница” на ОБСНАРЕДБА № 18 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Лозница


Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 г. /публикувана на 14/12/2015 г./


Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лозница


Изменение на правилника за реда и начина на отпускане на еднократна помощ


Промяна на правилника на Общински съвет

 

НАРЕДБА №17 За  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджетМОТИВИ за необходимостта от изменение на Наредба № 17 за  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности

 

 

Мотиви за необходимостта от изменение на Наредба № 7  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница

 

 

 

Мотиви за необходимостта от приемане на Наредба № 19

 

Приложение 1 към чл.2, ал.1

 

Мотиви за приемане на Наредба № 20 за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Лозница

 

Наредба №6 за управление на отпадъците на територията на Община Лозница

 

Изменение и допълнение на Наредба № 1

 

Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г. на територията на Община Лозница  /публикувано на 21/11/2017 г./

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 12


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 17


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 11


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 7

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 2

 

Справка за постъпилите предложения по повод публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 (от 19.02.2018 г.)

 

Справка за постъпилите предложения по повод публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 (от 20.03.2018 г.)

 

 

Актуализация на „Правилник за организация на дейност на Общински съвет гр. Лозница, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019"

 

Справка за постъпилите предложения по повод публикуван проект за изменение и допълнение на Правилника на ОбС - Лозница

 

Община Лозница, гр. Лозница, ул.Васил Левски № 6, E-mail: obshtina@loznitsa.bg

Сайта е оптимизиран за IE8 или по нова версия и резолюция 1024 x 768