Меню

-> Община Лозница
-> Администрация
-> Работно време
-> Новини
-> Общ устройствен план на Община Лозница
-> Устройство на територията
-> Дирекция "Финанси и бюджет"
-> Екология
-> ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
-> Концесии
-> Избори 2017 г.
-> Избори 2018 г.
-> Избори 2019 г.
-> Евроизбори 2019 г.
-> Политика по управлението
-> План за развитие 2007-2013
-> Общински план за развитие 2014-2020
-> Профил на купувача
-> Общинска собственост
-> Етажна собственост
-> Публични регистри
-> Заповеди
-> Обяви
-> Проекти
-> План бедствия
-> Достъп до информация
-> Политика за защита на личните данни
-> Социални дейности
-> Стратегия за интегриране на малцинствата
-> Образование и култура
-> Културен календар
-> Фото галерия
-> Търсене
-> Времето днес
-> Проект "Ръка за ръка"
-> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"
-> Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
-> Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
-> План за интегрирано развитие 2021-2027

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Достъп до информация


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Лозница за 2020 г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Лозница за 2019 г.
Със Заповед № 288 / 08.05.2018г.на Вр.И.Д. Кмет на Община Лозница във връзка с Общия регламент за защита на личните данни е  определена Анифе Алиосманова Салиева – Юрисконсулт за Длъжностно лице по защита на личните данни в Община Лозница.

 

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, във "Фронт офиса" на Община Лозница, ул."В. Левски" №6 тел: 08475 2551

На основание чл. 28, ал.2 от ЗДОИ, Секретарят на Община Лозница със заповед на Кмета (№776 от 12.09.2012г.) е определено и отговорно длъжностно лице за предоставяне на достъп до Обществена информация. Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане, включително и такова, направено по електронен път на адреса на електронната поща на община Лозница.


Годишен отчет за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация през 2017г.

 

Анализ на заявленията По ЗДОИ в Община Лозница през 2018 г.


Анализ на заявленията По ЗДОИ в Община Лозница през 2019 г.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Лозница

Images: zapoved776.jpg

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам: I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

1. дискета - 1 брой - 0,50 лв.;

2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;

3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.;

4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;

5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;

6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;

7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;

8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;

9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв. II. Стойностите по т. I не включват ДДС. III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.). IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Министър: С. Дянков