Информацията е актуална към 30.03.2021 г.

Връзка към новия сайт ТУК /след 30.03.2021 г./

19.03.2021

COVID-19 !

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 162

гр.Лозница,19.03.2021г.

На основание чл.44, ал.1 т.1 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63,  ал. 4 и ал. 6 във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, Решение №855 на Министерски съвет от 25 Ноември 2020г. за удължаване на срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 Май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12 Юни 2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25 Юни 2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15 Юли 2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30 Юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 Август 2020г. и Решение №673 на Министерски съвет от 25 Септември 2020г.,Заповед № РД-01-173 / 18.03.2021г. на Министъра на здравеопазването и предложение на Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

С цел да се ограничи разпространението на СОVID-19, въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Лозница, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.:

            1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

4. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

5. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони.

6. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, театри, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други), включително и такива провеждани на открито (събори, фестивали и др.).

7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

8. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.

9. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси. Забраната не се отнася за картотекираните спортисти към спортните федерации. 7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

10. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса. Ресторантите на територията на местата за настаняване могат да предоставят

храна само за гости на съответното място за настаняване, доставена в съответните стаи (румсървиз).

11. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори, доставчиците на съобщителни и комунални услуги и услуги по химическо чистене в тях.

12. Преустановяват се посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки. Нетна търговска площ е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за клиентите. Забраната не се отнася за магазини (хипермаркети и супермаркети), предлагащи предимно хранителни стоки.

13. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

14. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

15. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

16. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

17. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

18. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

19. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

20. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г.

            Контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на Община Лозница да се извършва от РУП – Лозница.

             Кметовете на кметства в Община Лозница да осъществяват стриктен контрол по изпълнението на мерките.

      Настоящата Заповед е в сила от 22.03.2021 г.  до 31.03.2021 г.

      Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Лозница.

      Контрол по изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично.

ЗА  КМЕТ /п/

ПО ЗАПОВЕД № 313 / 03.07.2020г.

ГЮКЧАН АХМЕД

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ


16.03.2021

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ - подвижна СИК

Консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Изх. № 92- 00 - 19

Дата: 16.03.2021 г.  

ДО

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП  ЗА  БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ”

КОАЛИЦИЯ  „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ –НФСБ,АТАКА и ВМРО”

КОАЛИЦИЯ  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”

ОТНОСНО: провеждане на консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница  за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

      На основание чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. и Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на Централната избирателна комисия,

ВИ КАНЯ

на 19 март 2021 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация, на третия етаж на допълнителни консултации за определяне състав на Секционната избирателна комисия (СИК) за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Консултациите ще се проведат в  стая  301  на  третия етаж в административната сграда на Община Лозница с адрес – гр.Лозница, ул. „Васил Левски” № 6

При провеждане на консултациите участващите партии и коалиции представят:

 1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
 2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
 3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
 4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка „1“. 

   Поканата и приложените документи са публикувани на официалната интернет страница на Община Лозница  на адрес www.loznitsa.bg  

в рубриката „Избори 2021”,   „Консултации СИК”

                                                                                       КМЕТ: /п/  

                                                                                       ПО ЗАПОВЕД № 313 / 03.07.2020г.

                                                          ГЮКЧАН АХМЕД

                                                                ЗАМЕСТНИК - КМЕТ


05.03.2021

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Лозница (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лозница е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 05.03.2021г. до 18.03.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на obshtina@loznitsa.bg или в деловодството на общината до 18.03.2021 г., включително.

План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Лозница (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Лозница е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Лозница е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 18.03.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: obshtina@loznitsa.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Лозница на адрес: гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ №6.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Лозница отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на Община Лозница


01.03.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница започна събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането  може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100  BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград. Кодът за плащане на Данък сгради 442100, и за Такса битови отпадъци 442400. До 30.04.2021 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2021г. и втората вноска до 30.10.2021 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.


П О К А Н А

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Община Лозница организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2021 година .

     Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане, при стриктно спазване на посочения ред .


     Обсъждането ще се проведе на 12.02.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ЦПЛР – ОДК гр. Лозница.

     Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите. Участниците в обсъждането трябва да са с предпазни маски и да се спазва дистанция от 1,5 метра.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница


ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021


02.12.2020

ЗАПОВЕД № 33

гр. Лозница, 19.01.2021 г.

           На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 118 по Протокол № 23/29.12.2020 г. на Общински съвет -  гр. Лозница                 

З А П О В Я Д В А М :

    1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот – публична общинска собственост, представляващ:

         - Терен с площ от 1 кв.м., находящ се в с. Трапище, общ. Лозница, ул. „Пейо Яворов“ № 23 , УПИ № XVIII – 71 в кв. 2, при начална тръжна цена за месечен наем – 6.00 лв.

2. Явният търг да се проведе на 29.01.2021 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница. При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 05.02.2021 г. от 14:00 ч.

3. Депозитната вноска за участие в търга е 30 % от началната тръжна цена за месечен наем, платена до 28.01.2021 г. /04.02.2021 г./ - 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

4. Необходими документи за участие в търга:

    4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 28.01.2021 г./04.02.2021 г./ - 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

    4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

    4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

    4.4 Декларация за оглед на имота;

    4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

7.  Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.

        Заповедта подлежи на обжалване   пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

             Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ     

Кмет на община Лозница


Имаме удоволствието да Ви информираме, че Община Лозница подписа Договор № BG16RFOP001-3.002-0046-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница", по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ на обща стойност 1 502 144.95 лева. Тази сума включва: финансиране от ЕС (Европейски Фонд за Регионално развитие) - 1 189 976.48 лв., национално съ-финансиране - 209 995.85лв. и собствен принос на общината в размер на 102 172.62 лв.


02.12.2020

COVID-19 !

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 577

гр.Лозница, 01.12.2020г.

На основание чл.44, ал.1 т.1 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63,  ал. 4 и ал. 6 във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, Решение №855 на Министерски съвет от 25 Ноември 2020г. за удължаване на срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 Май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12 Юни 2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25 Юни 2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15 Юли 2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30 Юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 Август 2020г. и Решение №673 на Министерски съвет от 25 Септември 2020г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

С цел да се ограничи разпространението на СОVID-19, въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Лозница, считано от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:

  1.Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Съгласно заповед №РД09-3457/27.11.2020г.  на Министъра на образованието и науката обученията на учениците се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

4. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Съгласно Заповед №РД09-3464/27.11.2020г. на Министъра на образованието и науката педагогическото взаимодействие с децата, записани за предучилищно образование в детските градини и училищата се осъществява доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

5. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

         6. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други).

7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

8. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст се провеждат без публика.

9. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

       10. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.

       11. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти), с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

12. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

13 На всички  пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

14. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65 годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8:30 и 10:30 часа.

15. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в социални услуги от резидентен тип на територията на Община Лозница. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

16. Преустановяват се всички мероприятия на пенсионерските клубове и клубовете на лицата с увреждания.

17. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена със Заповед РД-01-677 от 25  Ноември 2020г. на Министъра на здравеопазването и с настоящата заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

         18. Всички лица, които се намират в закрити обществени места в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики,  административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат  достъп гражданите, железопътна гара и автогара, търговски обекти, религиозни храмове, музеи и др. са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго предпазно средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се ползват съгласно препоръките в приложение №3 към Заповед № РД-01-609/21.10.2020 на Министъра на здравеопазването.

19. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго предпазно средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.),

20. Изключение от задължението по т. 10 и т. 20 се допуска за: Спортуващите на открито и закрито за времето на физическа дейност и деца до 6г. възраст.

21. Противоепидемичната мярка за спазване на фиическа дистанция най-малко 1,5 м. разстояние между лица, когато се намират на открити обществени места се прилага за всички лица, които не са от едно семейство/домакинство.

22. Противоепидемичните мерки въведени със Заповед №РД-01-677 от 25 Ноември 2020г. на министъра на здравеопазването и с настоящата заповед са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи на по назначаване и физически и юридически лица, които са собстевници или управляват обекти с обеществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

23. Лицата по т. 22 от настоящата заповед са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените противоепидемични мерки.

24. Дейностите, които не са преустановени или забранени със Заповед №РД-01-677 от 25 Ноември 2020г. на министъра на здравеопазването и с настоящата заповед се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед РД-01-675 от 25 Ноември на Министъра на здравеопазването.

            Контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на Община Лозница да се извършва от РУП – Лозница.

             Кметовете на кметства в Община Лозница да осъществяват стриктен контрол по изпълнението на мерките.

      Настоящата Заповед е в сила от 27.11.2020 г.  до 21.12.2020 г.

      Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Лозница.

      Контрол по изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

КМЕТ /п/

Севгин Шукри


26.11.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА

 • Конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина --> Изтегли
 • Конкурс за за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 17.02.2021г. до 24.02.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните
  София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Шумен, Асеновград, Пловдив и Мусачево --> Изтегли
 • Конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната
  комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина --> Изтегли

17.11.2020

COVID-19 !

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 558

гр.Лозница,16.11.2020г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и ал. 5, във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, в изпълнение на Решение № ОМП-015 от 27.10.2020 г. на Областния управител на област Разград и като взех предвид Решение на Областния кризисен щаб, прието на проведено заседание на 11.11.2020 г., във връзка с попадането на област Разград в критичната червена зона ,както и Заповеди № РД-01-651 / 11.11.2020г. и № РД-01-655/ 13.11.2020г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

С цел да се ограничи разпространението на СОVID-19, въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Лозница, считано от 16.11.2020 г. до 30.11.2020 г.:

            Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.

            Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 13.30 и 16.30 часа. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.

            Аптеките организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.00 и 10.00 часа и 13.30 и 16.30 ч. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.

            Контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на Община Лозница да се извършва от РУП – Лозница.

             Кметовете на кметства в Община Лозница да осъществяват стриктен контрол по изпълнението на мерките.

      Настоящата Заповед е в сила от 16.11.2020 г.  до 30.11.2020 г.

      Заповедта да се изпрати на РУ „Полиция“ – гр. Лозница и на кметовете на кметства на територията на общината за сведение и изпълнение.

      Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Лозница.

      Контрол по изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

КМЕТ /п/

Севгин Шукри


17.11.2020

 ЗАПОВЕД                                                                                                                                                         № 555/16.11.2020 г. 

       На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 101 по Протокол № 21/30.10.2020 г. на Общински съвет -  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбана:

- Урегулиран поземлен имот I – 450 в кв. 42, образуван от имот 450 по ЗРП на с. Веселина, ЕКАТТЕ: 10759, община Лозница, одобрен със заповед № 206 от 22/05/1989 г. на ОНС Разград. УПИ I има площ 919 кв.м. и е отреден за Обществено застрояване, трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: Стопански дворове и производствени бази на селското стопанство, ведно с построената в имота едноетажна, паянтова, селскостопанска сграда с 36 кв.м.. При граници и съседи: 1. Улица ; 2. УПИ II от квартал 42 при начална тръжна цена от 3482.00  лв.

    2. Явният търг да се проведе на 27.11.2020год. от 14:00 ч в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница.

   При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 04.12.2020 г. от 14:00 ч.

    3. Депозитната вноска за участие в търга е 30 % от началната стойност на имота, платена до 26.11.2020 г. /03.12.2020 г./ - 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

    4. Необходими документи за участие в търга:

    4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 26.11.2020 г. /03.12.2020 г./ - 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

    4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

    4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

    4.4 Декларация за оглед на имота;

    4.5 Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

   Липсата на един от изискуемите документи, както и наличие на задължение към Община Лозница, дава право на тръжната комисия да не допусне кандидата до участие в търга.

                5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със Заповед на Кмета на общината.        

                6. Задължава кмета на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия участник. 

                7. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси в 7 –дневен срок от връчване на влязла в сила заповед.

                8. В 7 – дневен срок от заплащането на цената да се сключи договор със спечелилия търга участник въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на купувач и документ за платена цена. В тридневен срок от сключване на договора екземпляр от същия да  се предостави на Общински съвет – Лозница.

    Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

     Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

СЕВГИН ШУКРИ     

Кмет на община Лозница

 

17.11.2020

ЗАПОВЕД

№ 556

гр. Лозница, 16.11.2020 г. 

       На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 106 по Протокол № 21/30.10.2020 г. на Общински съвет -  гр. Лозница  

З А П О В Я Д В А М :

    1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот – публична общинска собственост, представляващ:

 • IV – 596 в кв. 55, при начална тръжна цена за месечен наем – 6.00 лв. 

2. Явният търг да се проведе на 27.11.2020 год. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница. При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 04.12.2020 г. от 15:00 ч.

3. Депозитната вноска за участие в търга е 30 % от началната тръжна цена за месечен наем, платена до 26.11.2020 г. /03.12.2020 г./ - 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

4. Необходими документи за участие в търга:

    4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 26.11.2020 г./03.12.2020 г./ - 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

    4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

    4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

    4.4 Декларация за оглед на имота;

    4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

7.  Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.

        Заповедта подлежи на обжалване   пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

             Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ     

Кмет на община Лозница


17.11.2020

ЗАПОВЕД

№ 557

гр. Лозница, 16.11.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 107 по Протокол № 21/30.10.2020 г. на Общински съвет -  гр. Лозница               

З А П О В Я Д В А М :

          1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, представляващ:

- Терен № 4 включен в ГК – 1 за поставяне на гаражна клетка, с площ 12.00 кв.м., находящ се в югоизточната част на парцел I, който е с обща площ 25 620 / двадесет и пет хиляди шестстотин и двадесет/ кв.м. с предназначение за „ комплексно жилищно строителство и гаражни кооперации“ в кв. 43 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи на терена: изток – Терен  № 5, запад –  терен № 3, север - задблоково пространство, юг – имот № 375. Граници и съседи на парцела: изток – ул. „Пенчо Кубадински“, запад – ул. „Пенчо Кубадински“, север ул. „Дружба“, юг – ул. „Даскал Пенчо“, при начална месечна наемна цена – 3.60 лв.

      2. Явният търг да се проведе на 27.11.2020 год. от 16:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница. При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 04.12.2020 г. от 16:00 ч.

      3. Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от годишния наем, определена по начална тръжна цена за обекта, платена до 26.11.2020 г. /03.12.2020 г./ - 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

     4. Необходими документи за участие в търга:

     4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 26.11.2020 г./03.12.2020 г./ - 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

     4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

     4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

     4.4 Декларация за оглед на имота;

     4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

     5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

     6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

        7.  Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.

        Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

             Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ   

Кмет на община Лозница


10.11.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-513-2/03.11.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Ловско, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Ловско, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 44937 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 62,828 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-44937.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Ловско, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 44937, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 45,602 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД ”Земеделие” – Разград пред Районен съд                гр. Разград.    

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


10.11.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-524-2/03.11.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Манастирци, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Манастирци, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 47041 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 44,891 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-47041.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Манастирци, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 47041, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 32,938 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД ”Земеделие” – Разград пред Районен съд                  гр. Разград.    

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


10.11.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-549-2/10.11.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Лозница, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Лозница, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 44166 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 99,096 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-44166.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Лозница, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 44166, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 28,821 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД ”Земеделие” – Разград пред Районен съд             гр. Разград.    

Обжалватето на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


10.11.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-524-2/03.11.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Манастирци, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Манастирци, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 47041 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 44,891 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-47041.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Манастирци, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 47041, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 32,938 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД ”Земеделие” – Разград пред Районен съд                  гр. Разград.    

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


10.11.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-513-2/03.11.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Ловско, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Ловско, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 44937 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 62,828 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-44937.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Ловско, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 44937, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 45,602 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД ”Земеделие” – Разград пред Районен съд                гр. Разград.    

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


03.11.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-464-2/28.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Каменар, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Каменар, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 35715 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 170,307 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-35715.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Каменар, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 35715, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 213,446 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД ”Земеделие” – Разград пред Районен съд                гр. Разград.    

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


03.11.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-508-2/28.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Сейдол, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Сейдол, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 66592 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 26,201 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-66592.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Сейдол, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 66592, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 21,479 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД ”Земеделие” – Разград пред Районен съд                   гр. Разград.    

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


03.11.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-502-2/28.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Синя вода, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Синя вода, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 66593 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 116,034 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-66593.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Синя вода, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 66593, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 204,500 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД”Земеделие” – Разград пред Районен съд                   гр. Разград.     

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


03.11.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-512-2/28.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Трапище, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Трапище, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 73002 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 102,181 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-73002.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Трапище, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 73002, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 70,872 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД ”Земеделие” – Разград пред Районен съд                 гр. Разград.     

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


30.10.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-381-2/27.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Тръбач, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Тръбач, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 73262 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 59,576 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-73262.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Тръбач, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 73262, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 41,912 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД ”Земеделие” – Разград пред Районен съд                 гр. Разград.    

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


30.10.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-498-2/23.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Манастирско, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020 г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Манастирско, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 47038 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 6,092 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-47038.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Манастирско, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 47038, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 58,538 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД ”Земеделие” – Разград пред Районен съд                 гр. Разград.    

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


30.10.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-486-2/23.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Веселина, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Веселина, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 10759 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 49,336 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-10759.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Веселина, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 10759, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 212,689 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД ”Земеделие” – Разград пред Районен съд                       гр. Разград.     

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


29.10.2020

COVID-19 !

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 529

гр.Лозница,28.10.2020г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и ал. 5, във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, в изпълнение на Решение № ОМП-015 от 27.10.2020 г. на Областния управител на област Разград и като взех предвид Решение на Областния кризисен щаб, прието на проведено заседание на 27.10.2020 г., във връзка с попадането на област Разград в критичната червена зона със 185 заразени на 100 000 души население

Н А Р Е Ж Д А М:

С цел да се ограничи разпространението на СОVID-19, въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Лозница, считано от 28.10.2020 г. до 08.11.2020 г.:

            1. Ограничава се достъпът на външни лица в сградите на социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа в Община Лозница;

            2. Преустановява се провеждането на групови празненства на закрито (в т.ч. сватби, кръщенета и други) за посочения период;

            3. Посещенията в кафенета, местата за хранене и ресторантите на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв.м. от нетната търговска площ на обекта, разстояние 1,5 м. между масите и ограничение за ситуиране до 6 посетителя на маса, при условията съобразно указанията на Министъра на здравеопазването;

            4. Въвежда се стриктен пропускателен режим на входа без струпване на хора и с измерване температурата на всеки посетител в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито. Контролът да се организира от лицата, стопанисващи горепосочените заведения. Посещенията в тези заведения се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта (нетна търговска площ на обекта е реално използваната площ за търговска дейност, в т.ч. площта за консумация, без складове, кухни, обслужващи и сервизни помещения). В срок до 12.00 ч. в петък - 30.10.2020 г., лицата, стопанисващи нощни заведения в Община Лозница следва да попълнят и изпратят в РЗИ-Разград приложената към настоящата Заповед декларация за посочване на търговска нетна площ и да създадат подходяща организация за непрекъснато отчитане броя на посетителите в съответното заведение. При неспазване на мерките ще бъдат предприети действия по затваряне на заведенията;

            5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти в Община Лозница, предоставящи услуги на гражданите (лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти, местата за хранене и други), да засилят контрола за спазване на изисквания за физическа дистанция от 1,5 м. между лицата, хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на закрити обществени места. Изключение от задължението за носене на защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) се допуска за клиентите в местата за хранене, кафенета и в ресторанти;

            6. Представителите на компетентните институции на територията на Община Лозница -  РУП на МВР и други компетентни институции, в рамките на функционалните си компетентности при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на Община Лозница;

            7. Кметовете на кметства в Община Лозница и директорите на учебни заведения в общината да осъществяват стриктен контрол по изпълнението на мерките, включени в заповед № РД09-2924/26.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката. Преминаването към обучение от разстояние в електронна среда при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО да става съгласно инструкциите на горепосочената заповед.

      Настоящата Заповед е в сила от 28.10.2020 г.  до 08.11.2020 г.

      Заповедта да се изпрати на РУ „Полиция“ – гр. Лозница, на собствениците и/или управителите на търговските обекти, както и на кметовете на кметства на територията на общината за сведение и изпълнение.

      Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Лозница.

      Контрол по изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

КМЕТ /п/

Севгин Шукри


23.10.2020

П О К А Н А

 за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, която да предостави краткосрочен кредит на община Лозница

На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и Решение № 20 от 28.09.2020г на Общински съвет – Лозница,

Община Лозница с настоящето отправя покана до всички заинтересовани финансови/кредитни институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочен кредит на Община Лозница, при следните задължителни условия и параметри:

I. Общи Условия и параметри:

1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност до: 200 000(двеста хиляди) лева;

2. Валута на дълга: български лева;

3. Вид на дълга: краткосрочен дълг, поет с договора за общински заем;

4. Цел на дълга - обслужване на текущи нужди, поради възникнали временни касови разриви по бюджета на общината

5. Начин на усвояване – еднократно;

6. Начин на обезпечение- особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания от трети лица, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи при община Лозница и върху изравнителна субсидия за местни дейности;

7. Начин на погасяване –  на две вноски, както следва:

 • До 31.08.2021г -100 000 лева
 • До 30.11.2021г. - 100 000 лева

8. Краен срок на погасяване на кредита –30.11.2021г.  

9. Лихвени условия, такси комисионни и други:

- максимален лихвен процент – до 8 %

- такса – до 1% за управление на кредита;

II. Изисквания към участниците, документация за участие, критерии и методика за оценка

 1. Изисквания към участниците:
  1. В процедурата могат да вземат участие местни и чуждестранни банки с валиден лиценз за осъществяване на банкова дейност на територията на Република България, вписани в публичния регистър по чл.34 от Наредба №2 от 22.12.2006г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българска народна банка съгласно Закона за кредитните институции иотговарящи на условията за участие.
  2. В процедурата не могат да вземат участие следните участници:

-  които са поставени под специален надзор по смисъла на чл.115 от Закон за кредитните институции-приложимо за банки;

-  банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на Закона за кредитните институции;

- има парични задължения към общината по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

- няма опит в обслужване на бюджетни организации.

1.3. Задължения на участниците:

- участникът е длъжен да уведоми община Лозница за всички промени в декларираните обстоятелства в тридневен срок от настъпването им.

          - Участниците в процедурата подготвят своята оферта като се придържат точно към обявените от Община Лозница условия. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни по закон функции или упълномощени за това лица – пълномощното следва да бъде нотариално заверено. Всички документи, които не се представят в оригинал, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подпис на лицето/та, представляващо/и участника и печат. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, същите трябва да са придружени със заверен превод на български език.

 1. Документация за участие:

Всеки участник следва да представи предложение за оферта, съдържащо следните документи:

- Административни сведения за участника с посочване на единен идентификационен код и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата – в оригинал, с подпис и печат (Образец № 1);

- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - в оригинал, с подпис и печат (Образец № 2);

- Оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на финансова/кредитна институция за предоставяне на краткосрочен кредит на община Лозница;

- Декларация за липса на пречки за участие – в оригинал с подпис и печат (Образец № 3);

-  Нотариално заверено Пълномощно на лицето, подписващо Предложението на участника и цялата свързана с него документация –представя се само, ако това лице не е законен представител;

- Лиценз за осъществяване на банкова дейност – заверено копие с гриф „вярно с оригинала“ с подпис и печат;

- Декларация, че участникът има опит в обслужване на бюджетни организации – в оригинал с подпис и печат (Образец № 4);

- Декларация, че участникът няма парични задължения към община Лозница - в оригинал с подпис и печат (Образец № 5).

3.Критерии за оценка на офертите и класиране на участник:

- Оценката на постъпилите оферти и класирането на участниците след провеждане на процедурата се извършва въз основа на критерия „икономически най - изгодна оферта“ по следните критерии: годишен лихвен процент не по - висок от 8 %, такса за управление на кредита – до 1 % и залог на вземанията. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта удовлетворява интересите на общината, същият се класира и с него се сключва договор за заем.

III. Място, срок и начин на подаване и отваряне на офертите

Крайният срок за подаване на офертите е  17 часа на  02.11.2020 г., като оферти могат да подават неограничен брой кандидати. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника.

Срокът за валидност на офертите е  30 ( тридесет) дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Отварянето на офертите ще се проведе на 03.11.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Лозница – ет.3, стая 301.

При участие в процедура с предмет: „Избор на кредитна/финансова институция или финансов посредник за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лозница“  се посочва име на участника; адрес за кореспонденция; лице за контакт, телефон, факс, електронен адрес.

Участниците подават своите оферти в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Лозница на следния адрес: град Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6, фронт офис – стая 103, всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Всички образци на документите за участие са на разположение и могат да бъдат изтеглени от тук: Образци за участие

V. Лице за контакт :

Тотка Паисиева Тодорова - главен счетоводител, Дирекция „Финанси и бюджет“, телефон:0886 100 697 факс: 08475/24-03, e-mail:, obshtina@loznitsa.bg ,  


23.10.2020

COVID-19 !

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 526

гр.Лозница,23.10.2020г.

На основание чл. 44, ал. 1 т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, в изпълнение на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. и като взех предвид Решение на Общинския кризисен щаб, прието на проведено заседание на 23.10.2020 г., предвид усложняващата се епидемична обстановка, ръста на заразените с COVID-19 на територията на Община Лозница и с цел ограничаване разпространение на вируса

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Лозница, считано от 23.10.2020г. до 30.11.2020г.:

1. Всички лица, които се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптека, дрогерия, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите,  автогара, търговски обекти, религиозни храмове, музеи и др. са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго предпазно средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се ползват съгласно препоръките в приложение № 3 към Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

2. Всички лица, когато се намират на  пазар на територията на Община Лозница,  както и на всички др. открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго предпазно средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се ползват съгласно препоръките в приложение № 3 към Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

3. Изключение от задължението за носене на защитни маски или друго предпазно средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др. се допуска за:

а/ клиентите в местата за хранене и питейните заведения;

б/ спортуващите на открито и закрито за времето на физическа дейност;

в/ участници в пресконференции, презентации при спазване на физическа

дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

г/ децата до 6 годишна възраст;

 4. По смисъла на т. 1 и 2 „Обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване.

 5. Задължителна физическа дистанция от най-малко 1.5 метра разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-5 са задължителни за всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или др. обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

II. 1 Лицата по т. II са отговорни за прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоемидемични мерки, като организират и контролират строго спазването на противоепидемичните мерки – алгоритъма на дезинфекция, осигуряване на дезинфектанти за ръце и задължителното им ползване, носенето на защитни предпазни маски и осигуряването на задължителна физическа дистанция в съответните обекти.

 III. С цел опазване здравето на населението на община Лозница

Препоръчвам:

1. Да се ограничат масовите събирания на закрито;

2. Да се ограничат струпвания на хора на открито;

3. Да се ограничи провеждането на семейни тържества, ритуали и др.

Настоящата Заповед е в сила от 23.10.2020г. до отпадане на необходимостта от изпълнение на възложеното с нея и до следващо мое нареждане по същата.

Заповедта да се изпрати на РУ „Полиция“ - гр. Лозница, , както и на собствениците и/или управителите на търговските обекти на територията на общината за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Лозница.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Гюлтен Еминова - Секретар на Община Лозница.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

КМЕТ

Севгин Шукри


22.10.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-462-2/14.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Гороцвет, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Гороцвет, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 17066 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 55,999 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-17066.

Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Гороцвет, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 17066, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 181,988 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД”Земеделие” – Разград пред Районен съд гр. Разград.     

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


19.10.2020

ЗАПОВЕД

№ 510

гр. Лозница  16.10.2020 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 97 по Протокол № 20/28.09.2020 г. на Общински съвет -  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

            1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, представляващи:

            1.1. Терен № 4 включен в ГК – 3 за поставяне на гаражна клетка, с площ 15.00 кв.м., находящ се в югоизточната част на парцел I, който е с обща площ 25 620 / двадесет и пет хиляди шестстотин и двадесет/ кв.м. с предназначение за „ комплексно жилищно строителство и гаражни кооперации“ в кв. 43 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи на терена: изток – имот № 371, запад – задблоково пространство, север - задблоково пространство,, юг – терен № 2. Граници и съседи на парцела: изток – ул. „Пенчо Кубадински“, запад – ул. „Пенчо Кубадински“, север ул. „Дружба“, юг – ул. „Даскал Пенчо“, при начална месечна наемна цена – 4.50 лв.

            1.2. Терен № 1 включен в ГК – 1 за поставяне на гаражна клетка, с площ 15.00 кв.м., находящ се в югоизточната част на парцел I, който е с обща площ 25 620 / двадесет и пет хиляди шестстотин и двадесет/ кв.м. с предназначение за „комплексно жилищно строителство и гаражни кооперации“ в кв. 43 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, ул. „Дружба“ № 16 при граници и съседи на терена: изток – терен № 2, запад – задблоково пространство, север - задблоково пространство, юг – имот № 375. Граници и съседи на парцела: изток – ул. „Пенчо Кубадински“, запад – ул. „Пенчо Кубадински“, север ул. „Дружба“, юг – ул. „Даскал Пенчо“, при начална месечна наемна цена – 4.50 лв.

      2. Явният търг да се проведе на 27.10.2020 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница. При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 03.11.2020 г. от 14:00 ч.

      3. Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от годишния наем, определена по начална тръжна цена за обекта, платена до 26.10.2020 г. /02.11.2020 г./ - 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

     4. Необходими документи за участие в търга:

     4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 26.10.2020 г./02.11.2020 г./ - 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

     4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

     4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

     4.4 Декларация за оглед на имота;

     4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

     5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

     6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

        7.  Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.

        Заповедта подлежи на обжалване   пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

             Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ   

Кмет на община Лозница


14.10.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-463-2/14.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Градина, община Лозница , област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020 г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Градина, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 17498 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 160,295 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-17498.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Градина, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 17498, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 81,152 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД”Земеделие” – Разград пред Районен съд гр. Разград.     

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


14.10.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

ПО-09-446-2/12.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Бели Лом, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020 г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Бели Лом, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 24092 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 21,715 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-24092.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Бели Лом, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 24092, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 155,050 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД”Земеделие” – Разград пред Районен съд гр. Разград.     

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


14.10.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

ПО-09-382-2/09.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Чудомир, община Лозница , област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020 г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Чудомир, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 81619 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 54.287 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-81619.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Чудомир, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 81619, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 85.884 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД”Земеделие” – Разград пред Районен съд гр. Разград.     

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

(Съгласно заповед РД 15-О-233-А/08.10.2020г.)

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


12.10.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-443-2/09.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Крояч, община Лозница, област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020 г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Крояч, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 39949 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 34,143 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-39949.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Крояч, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 39949, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 108,808 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД”Земеделие” – Разград пред Районен съд гр. Разград.     

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

(Съгласно заповед РД 15-О-233-А/08.10.2020г.)

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


12.10.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

З А П О В Е Д

№ ПО-09-445-2/09.10.2020г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Студенец, община Лозница , област Разград, на комисия, назначена със Заповед № РД-07-19/21.07.2020 г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград

О Д О Б Р Я В А М:

1. Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на Студенец, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 70069 за стопанската 2020-2021 година.

2. Ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ с обща площ 106,437 дка, разпределени в границите на масивите за ползване, съобразно сключеното споразумение. Въз основа на настоящата заповед, в три месечен срок от публикуването ѝ, ползвателите на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 внасят дължимите за ползването им суми по следната сметка:

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД

IBAN: BG56CECB979033B3919200

BIC: CECBBGSF

 „ЦКБ“ АД

Основание: БП20/21-70069.

            Сумите са депозитни и се изплащат, в десет годишен срок, от Областна дирекция „Земеделие” – гр. Разград на настоящите правоимащи лица към влизане в сила на заповедта.

Масивите и имотите, включени в споразумението, са описани по ползватели в Приложение №1 - окончателен регистър за землището на Студенец, община Лозница, област Разград, ЕКАТТЕ 70069, изготвен по реда на чл. 74, във вр. с чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ. Приложението е неразделна част от заповедта.

В масивите за ползване, включени в споразумението, попадат имоти – полски пътища, с обща площ 159,955 дка, подробно описани в Приложение №2 към заповедта, представляващо неразделна част от нея. Ползвателите на съответните масиви могат да подадат заявление за предоставянето им до комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ след влизане в сила на настоящата заповед.  

Заповедта се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, чрез Директора на ОД”Земеделие” – Разград пред Районен съд гр. Разград.     

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград

(Съгласно заповед РД 15-О-233-А/08.10.2020г.)

ИН/ОСЗ/ГД“АР“


02.10.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички лица, собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, включително и на търговски обекти или части от тях, че са длъжни да изхвърлят битовите си отпадъци само в определените за целта съдове и да не допускат разпиляване на отпадъци извън тях, като масово разпространените отпадъци /МРО/ и други рециклируеми отпадъци събират разделно и предават на определените за тази цел места.

Предвид това, НАПОМНЯМЕ, че в съдовете за битовите отпадъци могат да се изхвърлят САМО БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, получени от домакинството.

В съдовете за битов отпадък е ЗАБРАНЕНО изхвърлянето на ОТПАДЪЦИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, получени от селскостопански дейности, както и на строителни отпадъци.

Отпадъците от хартия, картон и пластмаса може да изхвърляте в контейнерите за разделно събиране с жълт цвят.

Отпадъците от стъкло в контейнерите за разделно събиране в зелен цвят.

СТРОГО Е ЗАБРАНЕНО ИЗВЪХЛАРЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ МЕСТА!

Призоваваме всички граждани и организации да спазват стриктно посочените правила за събиране на отпадъците.

Неспазването на правилата ще доведе до увеличаване на разходите за транспортирането и депонирането на отпадъците, както и до увеличаване на таксата за битови отпадъци.

НА НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ГЛОБИ В РАЗМЕР ОТ 300 ДО 1000 ЛЕВА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА № 6 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА.

Септември, 2020 г.                                                                                   От ръководството


24.08.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с дейността на сформираните по Заповед от Директора на ОД“Земеделие” гр.Разград комисии по реда на чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ,за стопанската 2020г./2021г.

Обявяваме график на заседанията на комисията, както следва:

На 31.08.2020г. от 09.00ч. –  землище с. Веселина

На 28.08.2020г. от 10.00ч. –  землище с. Гороцвет

На 26.08.2020г. от 10.00ч. –  землище с. Градина

На 31.08.2020г. от 09.00ч. –  землище гр. Лозница

На 31.08.2020г. от 13.00ч. –  землище с.Бели лом

На 26.08.2020г. от 09.00ч. –  землище с.Каменар

На 26.08.2020г. от 13.00ч. –  землище с.Крояч

На 27.08.2020г. от 09.00ч. –  землище с.Ловско

На 28.08.2020г. от 09.00ч. –  землище с.Манастирци

На 25.08.2020г. от 13.00ч. –  землище с.Сейдол

На 27.08.2020г. от 15.00ч. –  землище с.Студенец

На 27.08.2020г. от 13.00ч. –  землище с.Трапище

На 25.08.2020г. от 15.00ч. –  землище с.Тръбач

На 28.08.2020г. от 13.00ч. –  землище с.Чудомир

На 25.08.2020г. от 09.00ч. –  землище с.Синя вода

На 25.08.2020г. от 10.00ч. –  землище с.Манастирско

ОСЗ-Лозница, ще предостави на желаещите да участват в споразумението по чл.37”в” регистри на имотите и карта на възстановената  собственост по землища. Заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците, на ползвателите и други заинтересовани лица.

Комисията ще заседава в сградата на ОСЗ-Лозница

Мехмед Капустрев  /п/

Началник ОСЗ – Лозница


03.08.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция "Земеделие" - Разград, Общинска служба по земеделие - Лозница

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2020/2021 година в землища:с.Веселина,с.Гороцвет,с.Градина,с.Бели Лом,с.Каменар,с.Крояч,с.Ловско,гр.Лозница,с.Манастирско,с.Манастирци, с.Сейдол,с.Синя вода,с.Студенец,с.Трапище,с.Тръбач,с.Чудомир на територията на община Лозница, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.

Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ  Лозница

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август.

Мехмед Капустрев  /п/

Началник ОСЗ – Лозница


ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ

        За плащане на Местни данъци и такси

 Уважаеми граждани и гости на Община Лозница,

     Дирекция „Финанси и бюджет” Ви уведомява, че от 01.03.2020 г.  започна плащането на местните данъци и такси за 2020 г. Същото може да се извърши до 30.04.2020 г. с 5% отстъпка или на две равни вноски. Първа вноска до края на юни 2020 г. и втора до края на октомври 2020 г.

     Плащане може да се направи и в пощенските клонове на страната, по Изипей, както и по банков път по сметка:

BG59IORT81168401000100,   BIC на Инвестбанк АД - клон Разград – IORTBGSF

Вид плащане на Данък сгради 442100, на Такса битови отпадъци 442400 и на МПС – 442300

Възможно е и плащане на пост терминал на касата на „Местни данъци и такси”

Справка за задълженията може да получите на тел. 08475/25-51, вътр.101

15.05.2020

З А П О В Е Д  № 236/14.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1,т.8 от ЗМСМА,Заповед № РД-01-262 / 14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, чл. 65,ал.1,т.3 от Закона за защита при бедствия,чл.63,ал.1,ал.4 и ал.11 и чл.63в от Закона за здравето,във връзка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор, с цел спазване на епидемичната обстановка на територията на Община Лозница

НАРЕЖДАМ:

1.Всички физически и юридически лица,които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение,търговски или други обекти,които предоставят услуги на гражданите да прилагат следните противоепидемични мерки :

- организират дейността си по начин,който осигурява спазването на дистанция най-малко 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

- осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

- създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

- поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция ,хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

2. Търговската дейност по пазарите на открито в населените места на общината да се спазват всички хигиенни изисквания при обслужване на клиентите.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в сайта на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-кмета  на Община Лозница – Г. Ахмед и кметовете  и кметски наместници по населени места.

   

Община  Лозница

Кмет : /п/

/ Севгин Шукри /


05.05.2020

З А П О В Е Д  № 224/04.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 37, чл. 38,  чл. 39 и чл. 39а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с цел предоставяне управлението на социалната услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграцияв гр. Лозница, обл. Разград

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА:

 Предоставяне на външен доставчик управлението на социална услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

Към условията...


04.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Лозница за периода 2021-2027 г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана!

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!


30.04.2020

ОБЯВА

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ОРГАНИЗИРА КОНКУРС

"ДА НАПРАВИМ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПО-ЦВЕТНА И КРАСИВА"

вижте повече...

Община Лозница стартира традиционния конкурс

,,ДА НАПРАВИМ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПО-ЦВЕТНА И КРАСИВА“

Чрез конкурса се цели да се промени цялостния облик на града. Идеята е да се стимулира желанието у хората за поддържане и разкрасяване на собствените им домове и имоти, а също така и облагородяване на градските пространства.

В конкурса могат да участват градини, цветни или зелени пространства, тераси, балкони, прозорци на всички домове, многофамилни жилищни сгради, търговски обекти и други публични сгради на територията на цялата община.

Конкурсът се провежда в следните ШЕСТ КАТЕГОРИИ:

1. Най-красиво оформена зелена площ в/пред къща;

2. Най-красиво оформена зелена площ в/пред къща офиси, търговски и други публични обекти;

3. Най-красиво оформено междублоково пространство;

4. Най-красив балкон или тераса;

5. Най-красив прозорец;

6. Най-красиво оформена зеленчукова градина в къща.

За да участвате в конкурса е необходимо да изпратите до 3 снимки с описание, заедно с три имена на номинирания в съответната категория, както и адрес и телефон за връзка на следния имейл адрес: obloznica@abv.bg . Заявки за участие се подават до 31.07.2020г.

След това комисия ще посети на място градините и ще оцени всеки от участниците.

Победителите в конкурса по всяка една от шестте категории ще бъдат определени по два начина:

-              Чрез гласуване в социалната мрежа;

-              Чрез независимо компетентно жури;

Предвидени са награди за отличените в конкурса!


21.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-0032-C01 по проект № BG05M9OP001-2.040-0032 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Лозница в качеството си на бенефициент:

СЪОБЩАВА

          Във връзка с мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация и подписано допълнително споразумение № 1 по процедура чрез директно предоставяне BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Община Лозница ще разшири обхвата на услугите със следните дейности:

 • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства  (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);
 • заплащане на битови сметки (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);
 • заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Дейностите по процедурата са насочени към:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства;
 • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:

 • в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
 • в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
 • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

       Включването на потребители в проектните дейности ще се извършва, чрез заявка на телефон 08475/ 25-51, GSM 0885 398294

  
Севгин Шукри,
Кмет на Община Лозница


27.03.2020

ЗАПОВЕД N.159/26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия, чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19  на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаването му на територията на Община Лозница

НАРЕЖДАМ:

На собствениците на всички търговски обекти, в това число: магазини за хранителни и промишлени стоки, банковите и застрахователни офиси, офиси за предоставяне на куриерски услуги, както и всички други места и офиси, пощенски станции, както и всички търговски дейности, неупоменати по–горе да поставят дезинфектант за ръце на входа на обектите си и да спазват всички хигиенни изисквания при обслужване на клиентите.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в сайта на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-кмета  на Община Лозница – Г. Ахмед.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
КМЕТ
Севгин Шукри


ОБЯВА

"БУЛГАРТАНСГАЗ" ЕАД

започване на строителни дейности на територията на Община Лозница

Регистър на засеганите имоти


ЗАПОВЕД N.143/13.03.2020 г.


      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.31 и чл. 63  от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, Заповед           РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А  М:

     В срок  до 29.03.2020г. на територията на община Лозница въвеждам следните противоепидемични мерки:
⦁     Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, с изключение на банковите и застрахователните офиси, магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
⦁    Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
⦁    Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
⦁    Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
⦁     Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни.
⦁    Всички домоуправители в жилищните блокове да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в общите помещения, в т. ч филтър, дезинфекция и проветряване.
⦁    В общинските служби да се въведе специален режим за допускане на хората един по един до гишетата.
   Препис от заповедта да се съобщи на всички заинтересовани страни и институции и да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.
        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Заместник-кметовете на Община Лозница.


ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
КМЕТ
Севгин Шукри
 

____________________________________________

ЗАПОВЕД N.139/12.03.2020 г.

във връзка с вземане на превантивни мерки за предпазване от заразяване, посочени от Световната здравна организация за оборба и ограничаване на заболяването COVID-19

__________________________________________________________________________

ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ

        За плащане на Местни данъци и такси

 Уважаеми граждани и гости на Община Лозница,

     Дирекция „Финанси и бюджет” Ви уведомява, че от 01.03.2020 г.  започна плащането на местните данъци и такси за 2020 г. Същото може да се извърши до 30.04.2020 г. с 5% отстъпка или на две равни вноски. Първа вноска до края на юни 2020 г. и втора до края на октомври 2020 г.

     Плащане може да се направи и в пощенските клонове на страната, по Изипей, както и по банков път по сметка:

BG59IORT81168401000100,   BIC на Инвестбанк АД - клон Разград – IORTBGSF

      Вид плащане на Данък сгради 442100, на Такса битови отпадъци 442400 и на МПС – 442300

      Възможно е и плащане на пост терминал на касата на „Местни данъци и такси”

                Справка за задълженията може да получите на тел. 08475/25-51, вътр.101

____________________________________________________________________

ОБЯВА

"БУЛГАРТАНСГАЗ" ЕАД

до заинтересованите лица и общественост в Община Лозница

/Приложения към обявата/

____________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на Заповед № РД01-87 от 10.02.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика, за изпълнението на Национална програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“, Община Лозница приема документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.
Целевата група попадаща в изпълнението на Националната програма е:

 • Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
 • Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.

         На какво трябва да отговарят потребителите желаещи да бъдат включени в програмата:

 • Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
 • Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
 • Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);
 • Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
 • Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
 • Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 • Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
 • Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
 • Да не са включени в механизма лична помощ;
 • Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

 • сградата на Община Лозница, с адрес: гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6, ет. 2, стая 201.
 • документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Лозница: www.loznitsa.bg
 • Място за подаване на документите:
 • Документи ще се приемат всеки работен ден  от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа, в стая 201 в административната сграда на Община Лозница.

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ

______________________________

ПОКАНА


Във връзка с погасяване на просрочени задължения и в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг и Решение № 17 по Протокол № 6 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Лозница, Община Лозница

Образци

/публикувано на 20.01.2020 г./

______________________________ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В периода 28.11.2019 г. – 06.12.2019 г.  ще се извършват ремонтни дейности на обекти от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД в землището на с. Сейдол, с. Студенец и с. Гороцвет, община Лозница.
В тази връзка уведомяваме населението, че дейностите ще бъдат съпроводени с неколкократно генериране на силен звук, като същите по възможност ще се изпълнят през светлия период от денонощието. 

От Общинска администрация гр. Лозница

______________________________ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО НА УП-3 ВЕДОМОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА ХІІ .1977г., І-ХІІ. 1978 г.и І-ХІІ 1979г. ЛИПСВАТ В АРХИВИТЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА.

ДЕЙНОСТ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”


07.10.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3, т.15 и чл.112 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ СЕ ЗАБРАНЯВА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.

Съгласно чл. 133, ал.4 от ЗУО, за нерегламентираното изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2 000 лв.  до 5 000 лв. На основание чл. 134 от същият закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1 400 лв. до 4 000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 лв. до 50 000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци. При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.

От Общинска администрация гр. Лозница

______________________________ 

Договор и протокол за Обект 1

Договори и протоколи за Обект 2 и 3

Заповеди и протоколи за класирането на търга за дървесина

______________________________

Тръжна документация за продажба на дървесина 2019 г.

Коригирана заповед за сеч и извоз на дървесина 2019 г.

______________________________

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ ОТ 26.08.2019 Г.

______________________________

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Лозница за 2018 година


П О К А Н А


На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба № 17 на Общински съвет - Лозница за  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

 
К А Н И М

всички жители на Община Лозница на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА 2018 ГОДИНА, което ще се проведе на 14.08.2019 г. /сряда/ от 12:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница /стая 301, етаж 3/, при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Годишен отчет за изпълнение на Бюджета на Община Лозница за 2018 година.
2. Становища и въпроси.
Материали по отчета за изпълнение на бюджета на община Лозница за 2018 година са публикувани на официалната интернет – страница на община Лозница - www.loznitsa.bg

Председател на Общински съвет – Лозница:  

                                          /Ибрахим Ахмедов/

______________________________

Уважаеми земеделски стопани,

         Във връзка със Заповед №ОМП-005/24.07.2019 г. на Областния управител на Област Разград за обявяване на бедствено положение на територията на Област Разград, с цел ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете /АЧС/ и постигане на пълна коориданция и взаимодействие за предотвратяване възможността от възникване на огнища на АЧС, е необходимо да предприемете всички необходими мерки за намаляване риска от пренасяне на вируса на АЧС.

За периода 24.07.2019 г. – 30.07.2019 г. следва да се забрани пресичането на горски територии от земеделска техника, като същата се дезинфекцира след прибиране от полето.

______________________________

  О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2019/2020 година в землища:с.Веселина,с.Гороцвет,с.Градина,с.Бели Лом,с.Каменар,с.Крояч,с.Ловско,гр.Лозница,с.Манастирско,с.Манастирци, с.Сейдол,с.Синя вода,с.Студенец,с.Трапище,с.Тръбач,с.Чудомир на територията на община Лозница, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.

Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ  Лозница
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август.

З А П О В Е Д №  ПО-09-186/02.08.2019 г.

______________________________

Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г.

______________________________

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

Уважаеми граждани и гости на Община Лозница, 

Дирекция „Финанси и бюджет”  Ви уведомява, че започна плащането на местните данъци и такси за 2019 година. Същото може да се извърши до 30.04.2019 г. с 5% отстъпка или на две вноски. Първа вноска до края на юни 2019 г. и втора до края на октомври 2019 г.
        

Плащане може да се направи и в пощенските клонове на страната, както и по банков път по сметка :

BG59IORT81168401000100,   BIC на Инвестбанк АД - клон Разград  - IORTBGSF.

          Вид плащане на Данък сгради 442100 , на Такса битови отпадъци - 442400 и на МПС - 442300

Възможно е и плащане от пост терминал на касата на "Местни данъци и такси"

Справка за задълженията може да получите на телефон 08475/25-51, вътр.101

Проверка на задължения за местни данъци и такси

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

Стартира прием на документи за ползване на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по споразумение № ФС01-0726/ 28.12.2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Лозница, във връзка с чл. 19 от Постановление № 344 на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., за осигуряване на социални услуги в домашна среда („Личен асистент” и „Домашен помощник”) за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Документи

______________________________

Протокол и Заповед за определяне на спечелилите процедурите - търг с явно наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен”

______________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

______________________________

П Р О Т О К О Л № 3
От проведен конкурс за длъжността „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Лозница

______________________________

С П И С Ъ К
на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Лозница

______________________________

ДОКЛАД ОТ ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНА НА РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ПО РЕШЕНИЕ № 320/22.06.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОЗНИЦА

______________________________

Правила за безопасно поведение на населението при наводнение

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

за заемане на длъжността: „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс,град Лозница /ЦПЛР-ОДК, гр. Лозница/

______________________________

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА НА КОРЕН ДЪРВЕСИНА

______________________________

ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2018

______________________________

ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА НА КОРЕН ДЪРВЕСИНА

ОБЕКТ 1

ОБЕКТ 2

ОБЕКТ 3

______________________________


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2019“
BG05FMOP001-3.002

Община Лозница реализира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016- 2019“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Основната дейност на проекта е предоставяне на топъл обяд /първо, второ и хляб/ всеки работен ден за периода от 02.05.2017 г. до 31.12.2019 г.  на 200 потребители от общината. Общата стойност на проекта е 410 542,00 лева, като 5% от тях са режийните разходи и 5% съпътстващи мерки. Стойността на един храноден за един кандидат-потребител от целевата група се определя в размер на 2.50 лв. на лице за ден.
Целевите  групи определени за подпомагане са:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната ДСП;
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност,  наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност;
4. Скитащи и бездомни деца и лица;
Списъците на възможните ползватели на социалната услугата са предоставени от Агенцията по заетостта, а окончателният подбор е направен от общинска комисия, определена със заповед на кмета на Община Лозница - г-н Айхан Хашимов.
Така с финансирането от Фонда за европейско подпомагане ще се покрие периода от май 2017г.  до декември 2019 г. и ще има топъл обяд за най-нуждаещите се лица.


ОБЯВА
за среща за обществено обсъждане       

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и на основание чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА (ОУПОЛ) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Лозница и Екологична оценка към ОУПОЛ.
Цялата документация може да се види всеки работен ден от 9.30 до15.30 часа в сградата на Община Лозница, стая 310, до 01.12.2015г. Общественото обсъждане ще се проведе на 01.12.2015г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Лозница.
Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Лозница се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

Текстовите и графичните материали на ОУПОЛ и ЕО може да видите тук.

1.Текстова част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Лозница-ТОМ I-1
2.Графична част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Лозница-TOM I-2
3. Текстова част на Предварителен проект на ОУПОЛ-Културно наследство-ТОМ II
4. Графична част на Предварителен проект на ОУПОЛ-Културно наследство-ТОМ II
5. Екологична оценка към Общ устройствен план на Община Лозница
6.Нетехническо резюме към Екологичната оценка към Общ устройствен план на Община Лозница


СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

             по Екологична оценка на Oбщ устройствен план нa Община Лозница
съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”
(ДВ, бр. 57/04 г., изм.)

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща

Възложител на общия устройствен план и на екологичната част към него е:

Име: община Лозница, област Разград

Пълен пощенски адрес – 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6
Телефон, факс и е-mail – 08475/2551; 08475/2403; е-mail: obloznica@abv.bg
Лице за контакти – Айхан Хашимов – Кмет на община Лозница

2. Обща информация за предложения план/програма:
а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;
Общият устройствен план на община Лозница се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с Министерство на културата, РИОСВ-Русе.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Лозница, настоящият ОУП е с прогнозен период до 2033 г.
Етапите на изпълнение на плана са:

 • Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./;
 • Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
 • Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
 • Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
 • 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка включваща анализ на:
 • съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
 • съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от наредбата за ЕО за постигане целите на плана;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;
Общият  устройствен план на Община Лозница е с общински териториален обхват в област Разград.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
В териториалният обхват на общината попада част от защитена зона от Национална екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ 77/2002 г.) BG0000173 „Островче” – съгласно Директивата за местообитанията, с обща площ 6749,19 ха, одобрена с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет. Целта на опазване са природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации. Защитената зона „Островче" BG0000173, тип „В” - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

д) основни цели на плана/програмата;
Главната цел на екологичната оценка на ОУП Лозница е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.
Основната цел на ОУП на община Лозница е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за  устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите на област Разград.
Основната стратегически цел на Общият устройствен план на Община Лозница е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.

За изпълнението на тази цел е необходимо:

Развиване на съществуващите функции на общината, адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво развитие и съответното установяване на нови такива;

Определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри;

Развитие  на елементите на техническата инфраструктура;

Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда;

Опазване обектите на културното наследство;

Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до изпълнение на целите и задачите на плана.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);
Проекта на Общ устройствен план на Община Лозница ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

ж)  срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 • Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ПУП-ПЗ, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата ЕО.
 • Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
 • Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
 • Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;
Кмета на община Лозница.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

 • Одобряване на Предварителният проект на ОУП от Националния експертен съвет за инвестиционно проектиране.
 • Решение на Общински съвет Лозница на окончателния проект на ОУП.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ПУП и доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:
Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП осигурен на адрес:
Община Лозница, област Разград, Пълен пощенски адрес: 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6, в  сградата на община Лозница в стая 310 всеки работен ден от 9.30 до 16 часа. Лицe за контакти: инж. Данаила Савова - Петрова -  директор на дирекция „ МРЕУТСД „ и еколог на община Лозница.

 • Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП:

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 20.10.2015 г.

7. Начин на изразяване на становищата:
Становища могат да се депозират на адрес:
Община Лозница, област Разград, пълен пощенски адрес: 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6 в  деловодството на община Лозница в стая 103 всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: : инж. Данаила Савова - Петрова -  директор на дирекция „ МРЕУТСД „ и еколог на община Лозница.
Телефон за връзка 08475/2551 ,е-mail : obloznica@abv.bg       

Свързани документи: Екологична оценка към ОУП, Нетехническо резюме, Приложения, Предварителен проект и графична част на ОУП може да изтеглите от следните линкове:

Част I

Част II

Част III


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд“
2014BG05FMOP001-03.01-28-С01

Община Лозница приключва процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Основната дейност на проекта се състоеше в предоставяне на топъл обяд /първо, второ и хляб/ всеки работен ден от 04.05.2015 г. до 30.09.2015 г.  на 120 лица. Проектът е на стойност 30 718,80 лева, като 5% от тях са режийните разходи. Стойността на един храноден за един кандидат-потребител от целевата група бе в размер на 2.30 лв. на лице за ден.
Целевата група обхващаше лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии/за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни  лица,  неосигурени семейства с деца, подпомагани по реда на ЗСПД.
Финансирането на програмата по националния проект „Обществена трапезария” приключи през април и ще стартира отново през октомври 2015г. Така с финансирането от Фонда за европейско подпомагане се покри периода от май до септември и бе осигурен топъл обяд за най-нуждаещите се.

_________________________________________________________

Протокол за извършена проверка в община Лозница

В изпълнение на разпоредбите на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация   комисия определена със Заповед № 665 от 22.07.2015г. на Кмета на Община Лозница на  14.08.2015 г. е извършила проверка за спазване изискванията на чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода от 01 юли 2014 г. до 30 април 2015 г. на населените места от  състава Община Лозница.
За работата си комисията е съставила протокол.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд“
2014BG05FMOP001-03.01 - 28.C01


 

Община Лозница стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Основната дейност на проекта е предоставяне на топъл обяд /първо, второ и хляб/ всеки работен ден от 04.05.2015 г. до 30.09.2015 г.  на 120 лица. Проектът е на стойност 30 718,80 лева, като 5% от тях са режийните разходи. Стойността на един храноден за един кандидат-потребител от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на лице за ден.
Целевата група обхваща лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейните помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии/за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни  лица.    
Списъците на възможните ползватели на социалната услугата са предоставени от Агенцията по заетостта, а окончателният подбор е направен от общинска комисия, определена със заповед на кмета на Община Лозница Айхан Хашимов.
Финансирането на програмата по националния проект „Обществена трапезария ” приключи през април и следва да стартира отново през октомври. Така с финансирането от Фонда за европейско подпомагане ще се покрие периода от май до септември и ще има топъл обяд за най-нуждаещите се.

_________________________________________________________

О Б Я В А
ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП),
1618 София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9,

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда


УВЕДОМЯВА


всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана


СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всички приложения към него за инвестиционно предложение:


„ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС”

(ЯБЛАНИЦА-БЕЛОКОПИТОВО)”


Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:

11.06.2015 г., от 10,00 ч., в Читалище „Пробуда – 1912 г.”,

гр. Лозница, ул. „Дружба” № 21;

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч., в сградата на Община Лозница, адрес: ул. „Васил Левски”, № 6, ет. 3, стая 310, както и на следните места:

- Сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67, стая 409;

- Сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Русе, адрес: „Придунавски булевард” № 20, ет. 5 стая 5;

- Сградата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8, стая 11;

- Интернет страницата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” http://www.ncsip.bg/;

- Интернет страницата на Община Лозница http://www.loznitsa.bg/ .

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на адрес: http://www.moew.government.bg/
Писмени становища могат да се предоставят в Община Лозница, РИОСВ-Русе, МОСВ, както и на местата, където е осигурен достъп до Докладът за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе или по време на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по обществените обсъждания от страна на Възложителя: Николай Недялков, тел.: 02/42 43 930, моб. тел.: 0889/322 265, е-mail: n.nedyalkov@ncsip.bg или Пламен Семерджиев, тел.: 02/42 43 930, е-mail: p.semerdjiev@ncsip.bg.

>>> Доклад за ОВОС

_______________________________________________

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Община Лозница, област Разград

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Лозница, че е изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Лозница, което се представя за обществени консултации.
Крайна дата за изразяване на становища: 20.03.2015 г.

Писмени становища и мнения се приемат в Община Лозница, 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6, е-mail: obloznica@abv.bg

Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Лозница“ може да видите тук.

19.02.2015 г.

________________________________________

Декларация за освобождаване от такса смет

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.43б от Наредба 7 на Общински съвет – Лозница  за притежаване на куче

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


ОБЩИНА ЛОЗНИЦА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ :
1.  „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 6400М ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛ.РАЗГРАД  ПО  ПОДОБЕКТИ :- ПЪТ RAZ1088 /ІІ-49,ТРАПИЩЕ-РАЗГРАД/-СИНЯ ВОДА-ЛОЗНИЦА-ВИЛНА ЗОНА ОТ КМ. 1+190 ДО КМ. 3+190;- ПЪТ RAZ1089/ІІ-49,ТРАПИЩЕ-РАЗГРАД/-СЕЙДОЛ-ГРАНИЦА ОБЩ.(ЛОЗНИЦА-ТЪРГОВИЩЕ), ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 4+400.
2. „Ремонт на втори етаж в ОУ „Иван Вазов” с.Веселина, община Лозница”

3. „Доставка чрез покупка на нов пътнически микробус, за нуждите на Община Лозница „

ЗА ПРОМЯНА В ДАТИТЕ НА ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ, КАКТО СЛЕДВА :

ЗА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 6400М ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛ.РАЗГРАД  ПО  ПОДОБЕКТИ :- ПЪТ RAZ1088 /ІІ-49,ТРАПИЩЕ-РАЗГРАД/-СИНЯ ВОДА-ЛОЗНИЦА-ВИЛНА ЗОНА ОТ КМ. 1+190 ДО КМ. 3+190;- ПЪТ RAZ1089/ІІ-49,ТРАПИЩЕ-РАЗГРАД/-СЕЙДОЛ-ГРАНИЦА ОБЩ.(ЛОЗНИЦА-ТЪРГОВИЩЕ), ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 4+400.
ДАТА : 30.06.2014 година, час 11.00
ЗА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „РЕМОНТ НА ВТОРИ ЕТАЖ В ОУ „ИВАН ВАЗОВ” С.ВЕСЕЛИНА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА”
ДАТА 30.06.2014 година, час 11.30

ЗА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА НОВ ПЪТНИЧЕСКИ МИКРОБУС, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА „

ДАТА : 30.06.2014 година , час 13,00