Община Лозница - ИЗБОРИ 2021

24.03.2021

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители


Обявление № 5 от 15.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Обявление № 4 от 15.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Обявление № 3 от 10.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Обявление № 2 от 05.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Обявление № 1 от 27.02.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г.


22.03.2021

ЗАПОВЕД N.164/19.03.2021 г- Образуване подвижни избирателни секции

16.03.2021

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПОДВИЖНА СИК

Консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Изх. № 92- 00 - 19

Дата: 16.03.2021 г.  

ДО

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП  ЗА  БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ”

КОАЛИЦИЯ  „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ –НФСБ,АТАКА и ВМРО”

КОАЛИЦИЯ  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”

ОТНОСНО: провеждане на консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница  за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

      На основание чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. и Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на Централната избирателна комисия,

ВИ КАНЯ

на 19 март 2021 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация, на третия етаж на допълнителни консултации за определяне състав на Секционната избирателна комисия (СИК) за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Консултациите ще се проведат в  стая  301  на  третия етаж в административната сграда на Община Лозница с адрес – гр.Лозница, ул. „Васил Левски” № 6

При провеждане на консултациите участващите партии и коалиции представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка „1“. 

   Поканата и приложените документи са публикувани на официалната интернет страница на Община Лозница  на адрес www.loznitsa.bg  

в рубриката „Избори 2021”,   „Консултации СИК”

                                                                                       КМЕТ: /п/  

                                                                                       ПО ЗАПОВЕД № 313 / 03.07.2020г.

                                                          ГЮКЧАН АХМЕД

                                                                ЗАМЕСТНИК - КМЕТ

Разяснителна кампания на ЦИК  Официална страница на централна избирателна комисия - https://www.cik.bg/bg

Активно избирателно право

Гласуване на избиратели с увреждания

Избирателни списъци за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс, Избирателен район 18 - Разградски, Община Лозница

Избирателна секция N. 001 - с. Бели лом, ул. "Цариградско шосе" 31 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 002 - с. Веселина, ул."Христо Ботев" 46 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 003 - с. Гороцвет, ул."Искър" 13 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 004 - с. Градина, ул."Н.Й.Вапцаров" 37- Списък избиратели

Избирателна секция N. 005 - с. Каменар, ул."Тодювци" 33 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 006 - с. Крояч, Кметство - Списък избиратели

Избирателна секция N. 007 - гр. Лозница, ул."Дружба" 15 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 008 - гр. Лозница, ул."Дружба" 21 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 009 - гр. Лозница, ул."Дружба" 31 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 010 - с. Ловско, ул."Стара Планина" 6 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 011 - с. Манастирци, ул."Ал.Стамболийски" 22- Списък избиратели

Избирателна секция N. 012 - с. Манастирско, ул."Бели лом" 20 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 013 - с. Сейдол, ул."Г.С.Раковски" 18А - Списък избиратели

Избирателна секция N. 014 - с. Синя вода, ул."Стефан Караджа" 14 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 015 - с. Студенец, ул."Странджа" 18 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 016 - с. Трапище, ул."Христо Ботев" 27 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 017 - с. Тръбач, ул."Венелин" 16 - Списък избиратели

Избирателна секция N. 018 - с. Чудомир, ул."Лудогорие" 16 - Списък избиратели


19.02.2021

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19

17.02.2021

ПОКАНА за консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Лозница за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.


ЗАПОВЕД N.56/26.01.2021 г- Определяне места за поставяне на агитационни материали


10.02.2021

ЗАПОВЕД N.81/08.02.2021 г- Избирателни секции

ЗАПОВЕД N.82/08.02.2021 г- места за обявяване на избирателните списъци

УКАЗ № 9 ОТ 14.01.2021 г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.
Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.
На основание чл.98, т.1 от Конституцията на Република България във връзка с чл.4, ал.1 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Издаден в София на 14 януари 2021 г.
Подпечатан с държавния печат


26.01.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА - нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 04.04.2021г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.