Предложения за решения до Общински съвет на Община Лозница

Предложение за допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 година на територията на община Лозница.

/Публикувано на 27.01.2021 г./

Предложение до Общински Съвет

на Община Лозница

От Александър Христов Калинов

живущ в гр. Лозница ул. “----------------”-----

телефон за връзка : ------------------

Във връзка с Решение № 30 по Протокол №8/27.02.2020г. на Общински съвет - Лозница е приет Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г., с който се урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни, образователни, комунално-битови потребности на лица и семейства в рамките на мандата на Общинския съвет от бюджета на Община Лозница. Предлагам да бъде направено следното допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 година на територията на община Лозница, както следва:

В чл. 11. се прави следното предложение, създава се т.5. Лицата да не са получавали и да не получават помощ на същото основание от друг орган или институция.

В чл.15. /1/.  Се прави следното допълнение:

Чл. 15. /1/.  Молба и декларация попълнени от лицата за отпускане на еднократна помощ се подават до Общински съвет-Лозница.

Прилагам декларация – образец , която да бъде приложена към молбата за еднократна финансова помощ до Общински съвет гр. Лозница.

Декларация за изтегляне

12.01.2021г.

Гр. Лозница