Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Детелина-2007”
Публикувана от Admin на May 15 2015 17:25:47

Разширена новина

Сдружението с нестопанска цел „Детелина-2007” проведе Общо събрание на 8.05.2015г. в Червената зала на читалище „Пробуда” град Лозница.


            

На него присъстваха 21 от членовете , с едноминутно мълчание бе почетена паметта на двама починали членове. Приет бе следния Дневен ред :

1. Доклад за дейността на Сдружението и Годишен счетоводен отчет за 2014година.

2.  Отчет на Контролния съвет.

3.  Приемане на Финансов план – Бюджет за дейността на Сдружението за 2015г.

4. Разни.

     Присъстващите приеха отчета на Председателя на Управителния съвет за 2014г. и приеха финансов план за 2015година.Бе приет отчета на Контролния съвет за 2014година и прие за  целесъобразни решенията на Управителния съвет.