Меню

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

Парола



Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Проект BG05M9OP001-2.040-0032 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"


Проект BG05M9OP001-2.040-0032 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил"


ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

Община Лозница подписа договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

На 02.08.2019 г. Община Лозница и Министерство на труда и социалната политика сключиха договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05M9OP001-2.040-0032 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Лозница и община Самуил”, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд.

Основните цели на проекта са да се подобри достъпа до мобилни интегрирани здравно-социални услуги, оказване на психологическа подкрепа, постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и хората с увреждания. В изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Лозница и община Самуил” ще бъде обособен „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда“, чрез който ще могат да бъдат обслужвани минимум 33 лица от целевите групи – потребители по проекта. Предвижда се центърът да бъде разкрит през месец декември, а потребителите ще могат да ползват услугите, считано от 01.12.2019 г.

Интегрирани здравно-социални услуги по проекта ще могат да ползват лица от следните целеви групи: Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Лица с увреждания и техните семейства. Реализацията на проекта ще осигури възможност за надграждане на положителните ефекти, постигнати в резултат от изпълнените до момента проекти от страна на Община Лозница по схеми: „Алтернативи“ и „Подкрепа за независим живот“, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта възлиза на 189 905,25 лв., 85 % от които (161 419,46 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % (28 485,79 лв.) са национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ е 15 месеца, като реализацията му ще стартира от началото на месец септември 2019 г.  Продължителността на предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги за потребителите ще е 12 месеца, като първите 3 месеца от началото на проекта са за изпълнение на подготвителни дейности. Интегрираните здравно-социални услуги ще са напълно безплатни за крайните бенефициенти и за ползването им няма да бъдат начислявани и събирани такси от страна на доставчика. Максималната продължителност, през която един потребител може да ползва услугите е до 2 часа дневно



------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.040-0032„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Лозница и община Самуил”, договор № BG05M9OP001-2.040-0032-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове