Меню

Комуникация

Сигнали за корупция

Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Харта на клиента - втора страница

Правила за кореспонденция с Общинската администрация:

·                        Адресирайте писмата си на адрес: гр. Лозница , ул. "В.Левски" № 6;

·                        Можете да получите информация по телефон, дали сме получили писмото или факса ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас;

·                        Ще получите писмен отговор на вашето запитване на посочения от вас адрес до 7 дни.

·                        Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;

·                        Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;

·                        Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали или жалби.

 

Когато Общинската администрация предоставя услуги, от които клиентите се нуждаят:

·                        Можете да разчитате на равнопоставено, честно, открито и любезно отношение;

·                        Актуализиране своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за вас;

·                        Разширяване възможностите за достъп до административните ни услуги – интернет, e-mail;

·                        Анализиране вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работния процес на административните звена.

 

Оспорване на административните актове, издавани от органите на Общинската администрация, по административен ред:

Съгласно чл. 81 от Адмимнистративнопроцесуалния кодекс (АПК) индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред  пред непосредствено по-горестоящия административен орган.

По административен ред може да се оспори и съдържанието на документ.

Жалба в писмена форма срещу административен акт могат да подават заинтересованите лица в 14 – дневен срок от съобщаването му. Мълчаливият отказ или съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административния орган е бил длъжен да се произнесе. Когато жалбата не отговаря на изискванията на чл. 85 и 86 от АПК, административният орган изпраща съобщение на подателя да отстрани в 7 – дневен срок от получаването нередностите на жалбата. В 7 – дневен срок, а когато органът е колективен в 14 – дневен срок,  от получаване на жалбата, административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт. Компетентен да разгледа жалбата е непосредствено по – горестоящият на административния орган, на който е подчинен органът, издал оспорения акт.

Административните актове на кметовете на кметства се оспорват пред кмета на общината.

Административните актове на специализираните изпълнителни органи на общината се обжалват пред кмета на общината.

Административните актове на кметовете на общини се оспорват пред областния управител.

Решението на компетентния да разгледа жалбата орган се съобщава незабавно на оспорващия и на другите заинтересовани лица. Когато въпросът е решен по същество, решението на компетентния да разгледа жалбата орган подлежи на оспорване за законосъобразност пред съда, а ако жалбата или протестът са отхвърлени, на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт.

 

Произнасяне на компетентния орган:

В 14 – дневен срок от получаване на преписката, когато е едноличен органа и в едномесечен срок, когато е колективен.

 

Оспорване на административни актове по съдебен ред:

Административните актове могат да се оспорят директно пред Административния съд – Разград и без да е изчерпана възможността за оспорване по административен ред.

Административните актове могат да се оспорят и в 14 – дневен срок от съобщаването им.

Единствено за нормативните административни актове е предвидено оспорването им да става само и единствено по съдебен ред.

 

Закон за достъп до обществена информация

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

 

Кой има право на достъп?

·                        български граждани

·                        чужденец или лице без гражданство

·                        българско или чуждестранно юридическо лице

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се разглежда от Общинска администрация - Лозница във възможно най - кратък срок, но не по - късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

Кога може да ви бъде отказан достъп?

1.      Когато исканата от вас информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаи, предвидени със закон;

2.      Когато е свързана с оперативната подготовка на актовете на Общинска администрация - Лозница и няма самостоятелно значение;

3.      Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;

4.      Когато до информацията ви е бил разрешен достъп през предходните шест месеца.

Когато в Общинска администрация - Лозница не се съхранява исканата от вас информация, ние препращаме вашето заявление до компетентния орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност ви уведомяваме за невъзможността да ви бъде предоставена исканата информация. Решението на кмета на общината за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на обществена информация се обжалва пред съда.

 

Закон за защита на личнитe данни

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Общинска администрация - Лозница е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити вашите лични данни от нерегламентирано използване. Вие имате право да отправите писмено заявление до кмета на общината, с което можете да искате:

·                        потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до вас;

·                        актуализиране или поправяне на данни;

·                        да се обоснове законосъобразността на обработване на личните ви данни;

·                        да се забрани на Общинска администрация - Лозница да предоставя изцяло или частично обработените ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване;

·                        да поискате да бъдете информирани, преди личните ви данни да се разкрият за първи път.

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска когато:

·                        съответното лице изрично е дало съгласието си;

·                        източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация;

·                        във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова;

·                        е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон;

·                        са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни.

Срокът за вземане на решението по искане за достъп до личните данни е 14 дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица - 30 дни.

 

Полезна информация!

Внимателното и любезно обслужване е приоритет в нашата работа.

Работно време на Общинска администрация: всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа.

Приемен ден на кмета на община Лозница – всеки Вторник  от 13.30 до 16.30 часа.

Приемен ден на зам.- кметове на община Лозница – всека сряда и всеки четвъртък от 14.00 до 16.00 часа.

Приемен ден на секретаря на община Лозница – всяка сряда от 13.00 до 17.00 часа.

 

Допълнителна информация за Хартата:

Хартата на клиента можете да намерите във ФРОНТ  ОФИСА  на партерния етаж на Общинската администрация .

Тя ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на общината и в отговор на изискванията на клиентите ни.

 Вие имате право на по-добър достъп до услуги, извършвани качествено, при пълна прозрачност и ясни процедури.  Ние сме готови с нашите действия да гарантираме вашите права.

 

 

 

 

 

 

Изготвил:  Г. Еминова – Секретар на Община Лозница

 

13.05.2015г.